АНАЛОГОВА СХЕМОТЕХНИКА


общи сведения въпросник семинарни упражнения лабораторни упражнения

 

Съдържание на дисциплината Аналогова схемотехника

 

Модул 1- КЛАСИФИКАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА АНАЛОГОВИТЕ СХЕМИ. ОБРАТНИ ВРЪЗКИ В УСИЛВАТЕЛИТЕ - 7+2+6 / 8+0+6


Основни сведения. Класификация и качествени показатели на аналоговите схеми - Входни и изходни параметри, коефициенти на предаване, честотни характеристики, честотни изкривявания, преходна характеристика, амплитудна характеристика, нелинейни изкривявания, консумирана мощност и коефициент на полезно действие, стабилност и надеждност, собствени шумове. Видове обратни връзки. Влияние на обратните връзки върху качествените показатели. Метод за анализ на схеми с обратна връзка.Устойчивост с обратна връзка. Паразитни обратни връзки.


Модул 2 - АКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ В АНАЛОГОВИТЕ СХЕМИ - 8+4+3 / 7+3+3


Захранване на активните елементи. Захранване на биполярни транзистори. Стабилност на постояннотоковия режим. Захранване на полеви транзистори. Схеми на свързване на активните елементи. Усилване на аналогови сигнали. Динамични характеристики на усилвателните стъпала. Режими на работа на активния елемент. Работа на активния елемент като ключ.


Модул 3 - УСИЛВАТЕЛНИ СТЪПАЛА С АПЕРИОДИЧЕН ТОВАР. ПОСТОЯННОТОКОВИ УСИЛВАТЕЛИ - 7+2+6 / 7+0+6


Основни сведения. Междустъпални връзки. Усилвателни стъпала с кондензаторна връзка. Усилвателни стъпала с корекция на честотните характеристики. Каскадни усилватели. Честотни зависимости в многостъпален усилвател. Усилватели с пряко усилване. Диференциални усилватели.

Модул 4 - ОПЕРАЦИОННИ УСИЛВАТЕЛИ. ЛИНЕЙНИ И НЕЛИНЕЙНИ СХЕМИ С ОУ - 7+2+6 / 7+0+6


Основни сведения. Параметри и характеристики. Еквивалентни схеми. Устойчивост и корекция на честотните характеристики. Захранване. Компенсиране. Защита. Инвертиращ и неинвертиращ усилвател. Усилватели на напрежение и ток с галванична връзка. Измервателни и променливотокови усилватели. Усилватели с преобразуване на сигнала и галванично разделяне. Интегратори. Диференциатори. Управляеми усилватели. Нелинейни схеми за апроксимация. Ограничители на напрежение. Високочувствителни изправители. Логаритмични и експоненциални усилватели. Компаратори на напрежение. Аналогови ключове, памети, мултиплексори и демултиплексори и умножители.


Модул 5 - НИСКОЧЕСТОТНИ УСИЛВАТЕЛИ НА МОЩНОСТ. ИЗБИРАТЕЛНИ УСИЛВАТЕЛИ - 7+2+6 / 8+0+6

Основни зависимости. Еднотактни и двутактни трансформаторни усилватели на мощност. Двутактни безтрансформатри усилватели на мощност. Усилватели на мощност с интегрални схеми. Усилватели на мощност клас ВС и с преобразуване на сигнала. Високочестотни мощни и избирателни усилватели. Широколентови усилватели. Високоефективни усилватели на мощност. Нискочестотни избирателни усилватели.


Модул 6 - ГЕНЕРАТОРИ - 9+3+3 / 8+0+3


Основни сведения. LC генератори. Нестабилност на честотата и кварцова стабилизация. RC генератори на правоъгълни и триъгълни импулси. Генератори управлявани с напрежение. Генератори на линейно и на стъпално изменящо се напрежение.

 

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово