АНАЛОГОВА СХЕМОТЕХНИКА


общи сведения въпросник семинарни упражнения лабораторни упражнения

 

Теми на семинарните упражнения по дисциплината

Аналогова схемотехника

 

1. Постояннотоков режим и температурна стабилност в предусилвателни стъпала с биполярни и полеви транзистори - 2+2 часа.

 

2. Качествени показатели в предусилватели стъпала без и с обратна връзка - 2+2 часа.

 

3. Честотни зависимости в апериодични усилватели и постояннотокови усилватели - 2 часа.

 

4. Операционни усилватели. Компаратори и активни филтри - 2 часа.

 

5. Усилватели на мощност - 2 часа.

 

6. Генератори - 1 час.

 

Общо: 15 часа

 

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово