АНАЛОГОВА СХЕМОТЕХНИКА


общи сведения въпросник семинарни упражнения лабораторни упражнения

 

Теми на лабораторните упражнения по дисциплината

Аналогова схемотехника

 

Първи цикъл

1. Обратни връзки в усилвателите.

 

2. Схеми на свързване на активни елементи.

 

3. Режими на работа на активни елементи. Високочестотен усилвател на мощност.

 

4. Нискочестотен усилвател на мощност.

 

Втори цикъл

 

5. Проектиране и изследване на схемите на свързване на биполярни транзистори.

 

6. Проектиране и изследване на инвертиращ и неинвертиращ операционен усилвател.

 

7. Симулации на схеми с БТ и ОУ.

 

8. Експериментални изследвания на проектираните схеми с БТ и ОУ.

 

 

Темите на лабораторните упражнения са предложени за хорариум от 30учебни часа. По предложение на катедрата или по преценка на преподавателя някои от тях отпадат.

 

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово