АНАЛОГОВА СХЕМОТЕХНИКА


общи сведения въпросник семинарни упражнения лабораторни упражнения
курсово проектиране

 

Курсов проект по дисциплината Аналогова схемотехника

 

Теми за курсов проект

 

1. Постояннотоков усилвател.

2. Променливотоков усилвател.

3. Нискочестотен усилвател на мощност.

4. Нискочестотни усилватели на мощност със задаващ RC генератор.

5. Високочестотни усилватели на мощност със задаващ LC генератор

 

Съдържание на проекта

1. Изходни данни (задание).

2.  Увод.

3.  Идеен проект:

3.1. Обяснителна записка.

3.2. Предварителни изчисления.

3.3. Блокова и принципна схема.

3.4. Разглеждане на различни вариантни решения на изграждане на отделните стъпала. Обосновка и избор на схема.

3.  Изчислителна записка – пълно електрическо оразмеряване на отделните стъпала.

 

4.  Техническа документация.

4.1. Принципна схема.

4.2. Печатна платка – страна писти, страна елементи.

4.3. Печатна платка – отвори.

4.4. Спецификация.

4.5. Сборен чертеж.

5.  Използвана литература.

6.    Съдържание.

 

Литература за курсовото проектиране

 

1.    Ненов Г. Д. Изчисляване на усилватели и генератори, София, Техника, 2000 г.

2.    Златаров В. К. Ръководство за курсово проектиране по електронни усилватели и генератори. София, 1983 г.

3.    Немигенчев И. Н., К. Р. Койчев. Електронни усилватели и генератори I и II част. Габрово, 1980 г.

4.    Златаров В. Усилватели. София, Техника, 1981 г.

5.    Ненов Г. Д., С. Лишков. Ръководство за упражнения и курсов проект по усилвателни устройства. София, Техника

6.    Ненов Г. Д. Изчисляване на нискочестотни, широколентови и импулсни усилватели. София, Техника, 1981 г.

7.    Куцаров С. Електронни филтри. София, Техника

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово