АНАЛОГОВА СХЕМОТЕХНИКА


общи сведения въпросник семинарни упражнения лабораторни упражнения
учебни пособия

 

Литература


Основна
1. Немигенчев И. Н., В. Алексиев. Аналогова схемотехника. Учебник. ТУ-Габрово, 2006.
2. Немигенчев И. Н., В. Алексиев. Аналогова схемотехника. Ръководство за лабораторни упражнения. ТУ-Габрово, 1995.
3. Немигенчев И. Н., В. Алексиев. Аналогова схемотехника. Ръководство за семинарни упражнения. ТУ-Габрово, 1996.

4. Златаров и кол., Аналогови схеми и устройства. Техника. София. 1993 г.      
5. Ненов Г. Д. Усилвателни устройства. Техника.
6. Манолов С., Х. Тихчев. Генератори. Техника.
7. Milman. Microelectronics:Digital and Analog circuits and Systems. Mc Graw-Hill. 1983.

Допълнителна
1. Златаров В. К., С. Куцаров и др. Наръчник по електронни схеми. част 3. Усилватели. София, Техника, 1981.
2. Симеонова Б. Електронни аналогови устройства в съобщителната техника. София. Техника, 1982.
 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово