АНАЛОГОВА СХЕМОТЕХНИКА


общи сведения конспект семинарни упражнения лабораторни упражнения

 

АНАЛОГОВА СХЕМОТЕХНИКА

 

Развитието на интегралната технология през последните години води до създаването на съвременни аналогови интегрални схеми с големи функционални възможности в широк честотен обхват. Това налага разработването на нови методи и принципи за проектирането на аналоговите и аналогово-цифровите устройства, като се отчита различната степен на интеграция и съчетават предимствата на интегралните и дискретните елементи.

 

В курса по аналогова схемотехника се разглежда принципът на действие и се изследват качествените показатели и характеристики на голяма част от аналоговите схеми и устройства, изградени от транзистори и интегрални схеми. Чрез използване на обобщен честотен подход се извършва анализ на работата на аналоговите схеми в честотния обхват от бавно изменящи се сигнали до високи честоти. Особено внимание се отделя на въпросите, свързани с генерирането и преобразуването на трептения с различна форма.

 

Входни връзки - “Полупроводникови елементи и интегрални схеми”, “Теоретична електротехника”.
        Изходни връзки -
курсов проект по дисциплината, "Комуникационни преобразувателни устройства","Теория на електронните схеми", "Токозахранващи устройства", "Радио-комуникационна техника", "Телевизионна техника" и др.

 

Всички права запазени © 2020 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово