АУДИО И ВИДЕОТЕХНИКА


общи сведения въпросник семинарни упражнения лабораторни упражнения
контрол

 

Контрол по дисциплината

 

"АУДИО И ВИДЕОТЕХНИКА"

 

Проверява се подготовката на студентите преди и по време на лабораторните упражнения по съответните теоретично-приложни въпроси. За всяко лабораторно упражнение студентите защитават протокол, който се оценява. Дисциплината завършва с изпит. Окончателната оценка се формира на базата на текущия контрол през семестъра и резултата от изпита.

 

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово