АУДИО И ВИДЕОТЕХНИКА


общи сведения въпросник семинарни упражнения лабораторни упражнения

 

 

АУДИО И ВИДЕОТЕХНИКА

 

Целта на обучението на студентите по дисциплината е да се придобият теоретични знания и практически умения относно:преобразуване на акустичните сигнали в електрически и обратно, преобразуване на визуалните информационни сигнали в електрически и обратно, пренасянето, записването, възпроизвеждането и съхраняването на аудио- и видео информацията. Наред с изучаването на технологиите за обработка на информационните сигнали, дисциплината има за задача усвояването на знания и умения за проектиране, конструиране и експлоатация на технически средства, реализиращи тези технологии.

Входни връзки на дисциплината са дисциплините "Радиокомуникационна техника", "Телевизионна техника" и др.


        Изходни връзки - Проекти по дисциплините в осми семестър, дипломно проектиране.

 

 

Всички права запазени © 2020 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово