АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИРАНЕТО


общи сведения въпросник лабораторни упражнения

 

Съдържание на дисциплината

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИРАНЕТО

 

Модул 1- АВТОМАТИЗАЦИЯ НА СХЕМОТЕХНИЧЕСКОТО ПРОЕКТИРАНЕ 22 часа (16+0+6)


Обобщена методология за проектиране. Структури на проектите. Методи и средства за автоматизация на проектирането. Функционални характеристики, параметри и области на приложение на ECAD - системите. Модели и моделни параметри на полупроводникови елементи. Функционални макромодели на интегрални схеми. Библиотеки с условни графични означения и моделни параметри на елементи за проектиране на схеми в интегрираните програмни среди MicroCap, Electronics Workbench, Design Lab, Protel и Circuit Maker. Създаване и редактиране на схеми с графични редактори - избор на елементи, позициониране, дефиниране на атрибутите. Редактиране на файлове с моделни параметри. Проверка за коректност по критериите ERC (Electrical Rules Check). Функционална симулация и оптимизация на резултатите. Постпроцесорна обработка на резултатите. Генериране на файлове на връзките и компонентите (Netlist файлове) с различни формати. Генериране на файлове със спецификация на елементите и материалите (Bill of Materials).


Модул 2 - АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА ПЕЧАТНИ ПЛАТКИ 26 часа (16+0+10)


Основни етапи при проектиране на печатни платки. Структури на PCB (Printed Circuit Boards) модули. Конфигуриране на средата - задаване на размери на платките и библиотеки с корпуси на компонентите. Зареждане на файлове с връзки и компоненти (Net Lists files). Дефиниране на параметрите при проектиране на печатни платки - слоеве, атрибути на контактни площадки, отвори, пътечки, минимални разстояния. Трасировка на съединенията - етапи и алгоритми. Приложение на програмен модул PCBoards Autorouter. Проверка на коректността на печатни платки по дефинирани DRC (Design Rules Check) критерии. Постпроцесорна обработка - формиране на файлове за фотошаблони, за маските за ситопечат и за защитния лак при запояване и др. Особености при разпечатване на печатни платки.

 

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово