АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИРАНЕТО


общи сведения въпросник лабораторни упражнения

 

Теми на лабораторните упражнения по дисциплината

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИРАНЕТО

 

1. Моделиране на полупроводникови елементи и интегрални схеми по каталожна информация - работа с модули Parts и Model. Създаване и редактиране на библиотеки с моделни параметри на полупроводникови елементи и интегрални схеми. Симулационно тестване и оценка на характеристики и параметри на базови елементи - 2 часа.

 

2. Създаване и редактиране на библиотеки с условни графични означения и корпуси на компоненти - работа с модули Schematics Library Editor и PCB Library Editor - 2 часа.

 

3. Проектиране и симулационно тестване на комуникационни схеми в интегрираната среда Electronics Workbench. Формиране на Net Lists файлове за обработка с пакетите Protel и OrCAD - 2 часа.

 

4. Оптимално проектиране в интегрираната среда MicroSim Design Lab чрез интерфейс между модулите Schematics, PSpice A/D, Probe, PSpice Optimizer и PCBoards - 2 часа.

 

5. Създаване и документиране на проекти с "йерархична" структура с пакета OrCAD - 2 часа.

 

6. Схемотехническо проектиране и симулации в интегрирана среда Protel - 2 часа.

 

7. Проектиране на печатни платки с модул PCB/ Protel. Постпроцесорна обработка - 2 часа.

 

8. Автоматизация на проектирането с модули CirMaker и TraxMaker на средата Circuit Maker'2000 - 2 часа.

 

 

 

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово