АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИРАНЕТО


общи сведения въпросник лабораторни упражнения
учебни пособия

 

Литература1. Данева П., Теория на електронните схеми. Симулация и анализ с Electronics Workbench, Габрово, 2000

2. Данева П., Автоматизация на проектирането с програмен пакет Protel, Габрово, 2002

3. Данева П., М.Николова, Система за машинен анализ на електронни схеми, Габрово, 1992

4. Петренко А., Семенков О., Основи на системите за автоматизирано проектиране САПР, София, Техника, 1986

5. Circuit Maker'2000, The Virtual Electronics Lab, Protel International Ltd., 1998-2000

6. DesignLab, User's Guide, MicroSim Corporation, 1997

7. Micro - Cap, Microsoft Corporation, 1997 - 2000

8. OrCAD, User's Guide, OrCAD Inc., 1998-2001


 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово