АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИРАНЕТО


общи сведения въпросник лабораторни упражнения

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИРАНЕТО

 

Дисциплината има за цел да запознае студентите с основните подходи при моделиране, проектиране и документиране, както и с методите и средствата за автоматизация на етапите на проектиране. Съдържанието на дисциплината е ориентирано към придобиване на практически знания и умения за работа в интегрираните среди MicroCap, MicroSim DesignLab, Electronics Workbench, Protel и Circuit Maker. В приложен аспект изучаваните проблеми илюстрират методологията на компютъризираното проектиране - моделиране на полупроводникови елементи и интегрални схеми, въвеждане на принципни схеми, функционална симулация и оптимизация на резултатите, проектиране на печатни платки, постпроцесорна обработка и документиране на проектите.
         Лабораторните упражнения са ориентирани към решаване на практически задачи и проблеми от областта на автоматизацията на етапите на проектиране със съвременни приложни програмни продукти.

 

Входни връзки - "Програмиране и използуване на компютри", "Полупроводникови елементи", "Сигнали и системи", "Комуникационни вериги", "Измерване в комуникациите", "Аналогова схемотехника", "Цифрова схемотехника", "Цифрова обработка на сигнали", "Радиокомуникационна техника", "Комуникационни преобразувателни устройства".


         Изходни връзки -
Проекти по дисциплините в VIII семестър и дипломен проект.

 

 

Всички права запазени © 2020 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово