УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ


бакалавър, р.о.

бакалавър, з.о. магистър, р.о. магистър, з.о.

 

Технически университет - Габрово

Факултет "Електротехника и електроника"

 

 

У  Ч  Е  Б  Н  И    П  Л  А  Н  О  В  Е

 

Приети с решение на АС

Протоколи: № 9/ 01.06.2010 г.

 

Специалност: МОБИЛНИ И САТЕЛИТНИ КОМУНИКАЦИИ

Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

Област на висше образование: ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

Професионална квалификация: ИНЖЕНЕР ПО КОМУНИКАЦИИ

Професионално направление: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА /шифър 5.3/

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА

Продължителност на обучението: 4 (ЧЕТИРИ) ГОДИНИ

 

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

1. Учебна практика - 60 часа, след четвърти семестър;

2. Учебно-производствена практика - 60 часа, след шести семестър.

 

ДИПЛОМНА РАБОТА - 10 седмици в осми семестър.

 

Учебен план на специалност КТТ за редовно обучение, бакалавърска степен

Учебен план на специалност КТТ за задочно обучение, бакалавърска степен

Квалификационна характеристика за образователна степен БАКАЛАВЪР

 

 

 

Приети с решение на АС

Протоколи: № 1/ 06.10.2009 г.

 

Специалност: МОБИЛНИ И САТЕЛИТНИ КОМУНИКАЦИИ

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Област на висше образование: ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

Професионална квалификация: ИНЖЕНЕР ПО КОМУНИКАЦИИ

Професионално направление: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА /шифър 5.3/

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА

Продължителност на обучението: 2 (ДВЕ) ГОДИНИ

 

ПРАКТИКА

 

ДИПЛОМНА РАБОТА

 

Учебен план на специалност КТТ за редовно обучение, магистърска степен

 

Учебен план на специалност КТТ за задочно обучение, магистърска степен

 

Квалификационна характеристика за образователна степен МАГИСТЪР

 

 

Подготвително обучение на завършилите KTT професионален бакалавър, редовно обучение

Подготвително обучение на завършилите KTT професионален бакалавър, задочно обучение

Подготвително обучение на завършилите нетехнически науки, редовно обучение

Подготвително обучение на завършилите нетехнически науки, задочно обучение

Подготвително обучение на завършилите АИУТ, Е и КСТ, редовно обучение

Подготвително обучение на завършилите АИУТ, Е и КСТ, задочно обучение

Подготвително обучение на завършилите ЕЕ, редовно обучение

Подготвително обучение на завършилите ЕЕ, задочно обучение

Подготвително обучение на завършилите машинно инженерство, редовно обучение

Подготвително обучение на завършилите машинно инженерство, задочно обучение

 

 

График

на учебния процес за учебната 2016/2017 г.

 

 

Указания за изработване и защита на курсов проект

 

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово