УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ


бакалавър, р.о.

бакалавър, з.о. магистър, р.о. магистър, з.о.

 

Технически университет - Габрово

Факултет "Електротехника и електроника"

 

 

У  Ч  Е  Б  Н  И    П  Л  А  Н  О  В  Е

 

Приети с решение на АС

Протоколи: № 9/ 25.05.2017 г.

 

Специалност: КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

Област на висше образование: ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

Професионално направление: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА /шифър 5.3/
Професионална квалификация: ИНЖЕНЕР ПО КОМУНИКАЦИИ

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА

Продължителност на обучението: 4 (ЧЕТИРИ) ГОДИНИ

 

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

1. Учебно-производствена практика - 120 часа (редовно обучение) и 60 часа (задочно обучение), след четвърти и шести семестър

 

ДИПЛОМНА РАБОТА - 10 седмици в осми семестър.

 

 

 

 

 

Приети с решение на АС

Протоколи: № 1/ 06.10.2009 г.

 

Специалност: КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Област на висше образование: ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

Професионално направление: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА /шифър 5.3/

Професионална квалификация: ИНЖЕНЕР ПО КОМУНИКАЦИИ
Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА

Продължителност на обучението: 1,5 (ГОДИНА И ПОЛОВИНА) ГОДИНИ

 

ПРАКТИКА

 

ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 

 

Подготвително обучение на завършилите KTT професионален бакалавър, редовно обучение

Подготвително обучение на завършилите KTT професионален бакалавър, задочно обучение

Подготвително обучение на завършилите нетехнически науки, редовно обучение

Подготвително обучение на завършилите нетехнически науки, задочно обучение

Подготвително обучение на завършилите АИУТ, Е и КСТ, редовно обучение

Подготвително обучение на завършилите АИУТ, Е и КСТ, задочно обучение

Подготвително обучение на завършилите ЕЕ, редовно обучение

Подготвително обучение на завършилите ЕЕ, задочно обучение

Подготвително обучение на завършилите машинно инженерство, редовно обучение

Подготвително обучение на завършилите машинно инженерство, задочно обучение

 

 

Указания за изработване и защита на курсов проект

 

 

Всички права запазени © 2020 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово