ДИПЛОМАНТИ


правилник за разработка и
защита на дипломна работа

 

ДИПЛОМИРАНЕ

ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА ЗАВЪРШВА СЪС ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА, КОЕТО Е ОПРЕДЕЛЕНО ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН.

Дипломирането на студентите е заключителен етап от обучението на студентите, който има за цел да се затвърдят и допълнят натрупаните знания и умения чрез решаване на конкретна инженерна задача в съответната специалност.

Параметрите на дипломирането са съгласно утвърдения учебен план, графика за учебния процес и настоящия Правилник.

Дипломирането чрез дипломна работа включва: преддипломна практика; възлагане, разработване, рецензиране и защита на дипломната работа.

Цялата административна организация по събирането на предложения за теми на дипломни работи, тяхното утвърждаване и обявяване на студентите, както и разпределението на студентите по теми и научни ръководители; провеждането на Преддипломната практика; разработката, рецензирането и защитата на дипломните работи се осъществява от профилиращата катедра, под контрола и ръководството на Ръководител катедра и Декана.

Разработването на дипломната работа се организира като самостоятелна творческа дейност на студента, която се осъществява под ръководството на научен ръководител, а при необходимост - и на научен консултант.

Общият списък на приетите теми за дипломни работи трябва да бъде официално обявен от профилиращата катедра не по-късно от четиринадесет дни преди края на последния семестър.

Студентът самостоятелно избира темата на дипломната работа, като подава молба до Ръководител катедра (не по-късно седем дни преди края на последния семестър). Дипломант, не подал молба в съответния срок, се разпределя по преценка на катедрата.

Разпределението на дипломантите по теми, научни ръководители (научни консултанти и мястото за провеждане на Преддипломната практика става със заповед на Декана на факултета, по предложение от профилиращата катедра.Заповедта трябва да бъде обявена не по-късно от края на последната изпитна сесия

ПРЕДДИПЛОМНАТА ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИТЕ

Провежда се в съответствие с учебния учебен план.
Целта на ПДП е дипломантът да се адаптира и подготви за разработването на дипломната си работа. Провежда се в звеното, където работи научният ръководител.
Преддипломната практика:
1. започва с изготвянето на работна програма;
2. протича според графика на учебния процес;
3. приключва с представяне на подписан от научния ръководител протокол, който се представя в канцеларията на факултета.

След успешното приключване на семестриалното обучение (за което дипломанта представя служебна бележка от факултета), студентът сам избира темата на дипломната работа и научния си ръководител (от списъка с обявените от катедрата теми), катедрата разглежда и разрешава , а Декана утвърждава темата на дипломната работа и научния ръководител.

Резултатите от разработването на дипломната работа се оформят (документират) от студента според изискванията на стандартите и Правилника на ТУ.

Студентът представя дипломната си работа след окончателното изпълнение и оформянето на изискваната документация на научния си ръководител, който от своя страна след приемането й за завършена прави писмено предложение за рецензент. Същият се одобрява от ръководител катедра (писмено), което е основание за издаване заповед от страна на Ректора на ТУ.

След рецензиране студентът предава дипломната си работа комплектована с изискваните документи и следи в което от заседанието на ДИК е включен да защитава дипломната си работа.

Провеждането на защита на дипломна работа се извършва пред назначена за целта Държавна изпитна комисия, чийто състав се определя със заповед на Ректора.

Решението на Държавната изпитна комисия (ДИК) е окончателно и не подлежи на преразглеждане, освен при доказани процедурни нарушения.

Всеки дипломант има право на една редовна и една поправителна сесия в годината на завършване.

Ако дипломантът пропусне редовната сесия по уважителни причини , той има право също на две сесии.

Студентите, които в тригодишен срок след семестриалното завършване не са се дипломирали по неуважителни причини, се отписват по слаб успех. Те могат да възстановят студентските си права чрез ново кандидатстване.

НАУЧНИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ Е ДЛЪЖЕН ДА:
1. Организира и контролира провеждането на Преддипломната практика
2. Да състави работна програма на дипломанта за провеждане на Преддипломната практика
3. Изготви и предаде на дипломанта проект на задание за дипломна работа
4. Подпише официалните екземпляри на напечатаното задание
5. Препоръча основни литературни и друга информационни източници по темата на дипломната работа
6. Осигури на дипломанта условия за разработване на дипломната работа (работно място, апаратура, компютърна техника, програмни продукти, материали и други)
7. Оказва научна и методична помощ на дипломанта по време на разработването на дипломната работа
8. Контролира системно изпълнението на разработката, календарния график и получените резултати
9. Прегледа завършената дипломна работа, като с подписа си удостовери изпълнението на заданието и приключването на разработката
10. Направи писмено предложение за рецензент
11. Съдейства на дипломанта при подготовката на илюстративните материали и на словото му за защитата на дипломната работа
12. Присъства на защитата на дипломната работа (освен ако не е ангажиран с учебния процес)
13. Уведоми своевременно в писмен вид ръководителя на профилиращата катедра за забавяне на изпълнението на дипломната работа по обективни (продължително отсъствие на ръководителя, болест, майчинство на дипломанта, липса на необходимите материали, апаратура и др.) или субективни (необосновано отсъствие на дипломанта, несериозно отношение, нарушаване на графика и др.) причини.

НАУЧНИЯТ КОНСУЛТАНТ
1. Е длъжен да консултира дипломанта през време на разработването на дипломната работа, да му препоръча информационни източници по темата и да прегледа получените резултати
2. Научният ръководител и консултант носят отговорност за получените резултати в дипломната робата


ВСЕКИ ДИПЛОМАНТ
1. Получава задание за дипломната си работа
1.1.Проектът на заданието за дипломна работа се изготвя от научния ръководител на стандартна бланка в края на Преддипломната практика
1.2.Всички точки в заданието трябва да бъдат формулирани ясно и точно
1.3.Одобреното задание за дипломна работа се напечатва в три екземпляра на стандартна бланка от организатора по учебна работа в катедрата
1.4.Напечатаното задание се подписва от дипломанта и научният ръководител
1.5.Подписаното задание се утвърждава от ръководителя на катедрата и Декана на факултета не по-късно от четиринадесет дни след започване на разработката на дипломната работа
1.6.Първият екземпляр от утвърденото задание се дава на дипломанта, вторият остава във факултетната канцелария, а третият - в катедрата/звеното, в което работи научният ръководител, се задължава да осигури необходимите условия на дипломанта за разработване на дипломната работа, включително и помощ от учебно-помощния персонал.

2. Дипломантът разработва дипломната си работа по предварително съставен график, одобрен от научния ръководител.

РАЗРАБОТВАНЕТО НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА ВКЛЮЧВА:

- ИЗЯСНЯВАНЕ НА СЪЩНОСТТА НА ПРОБЛЕМИТЕ ПОСТАВЕНИ В ЗАДАНИЕТО
- ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛИТЕРАТУРНА И ПАТЕНТНА СПРАВКА В ОБЛАСТТА НА ЗАДАДЕНАТА ТЕМА ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ НАЧИНИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА
- АРГУМЕНТИРАНО ИЗБИРАНЕ НА МЕТОД ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА
- ИЗВЪРШВАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА , КОНСТРУКТОРСКА, ТЕХНОЛОГИЧНА И ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА
-ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКАТА ЧАСТ (АКО СЕ ИЗИСКВА ОТ ЗАДАНИЕТО).

1.Дипломната работа се оформя от дипломанта според изискванията на стандартите и се състои от:
- обяснителна записка,
- графична и
- практическа част (ако се изисква от заданието).

Обяснителната записка представлява:
· Подвързан свитък с формат А4 с минимален обем 50 страници
· В обяснителната записка дипломантът трябва: ясно да определи целта и задачите на дипломната работа; да разкрие същността предлагания метод за решаване на поставените задачи, да изложи методиката на научните и експериментални изследвания, да представи получените резултати (графики, снимки, диаграми и др.): да направи критичен анализ и изработване на вариантни решения; да анализира необходимите изисквания за безопасна работа и опазване на околната среда; да обоснове личния си принос при разработката на дипломната работа
· Обяснителната записка се състои от лицева корица; заглавна страница; утвърдено задание; изложение и приложение (ако е необходимо):
- лицевата корица и заглавната страница се отпечатват по образец (Приложения №№ 2,3)
- утвърденото задание се подвързва веднага след заглавната страница (Приложение №1)
Изложението се състои от:
· увод, в който се обосновават целта и задачите на дипломната работа
· същинска част, оформена в глави (раздели) според заданието
· заключение, съдържащо основните изводи и препоръки
· списък на използваната литература (Приложение №4)
· съдържание, което включва заглавията и подзаглавията на отделните глави (раздели) с указание за съответните страници
· изложението се оформя като се съблюдават изискванията на стандартите за текст, формуляри, графики, фигури и таблици
а Текстът се печата на едната страна на бели стандартни листове (формат А4) по БДС (30 реда на страница и средно 64 символа на ред); Страниците се номерират последователно; След всяка формула се поясняват включените в нея величини и техните измерителни единици; За описаните величини се използуват общоприетите и стандартизирани буквени означения; Формулите и изчисленията (при невъзможност за отпечатване) се изписват с технически шрифт и с туш; След изчислените величини се посочва измерителната единица; Всички измерителни единици се посочват съгласно система Si.
Формулите, фигурите и таблиците се номерират последователно или по глави; Фигурите и таблиците имат заглавия; Не се допуска употребата на съкращения, освен на общоприетите, а при необходимост в дипломната работа се представя списък на използуваните съкращения и условни означения; Допуска се прилагането на копия на сложни схеми и устройства, системи и други, разглеждани в литературния обзор; След използваните в текста пасажи, формули, графики, таблици и други, извлечени от използваните литературни източници, се посочва в квадратни скоби съответния им номер от списъка на литературата;
а Принципните схеми и графиките се чертаят (с туш, с плотер или с принтер) направо на листовете с печатен текст или на паус, който се прикрепва на съответното място в текста.
а Приложенията съдържат резултати от разработването на дипломната работа (снимки, графики, блок схеми, компютърни програми и др.) и се подвързват след съдържанието или в отделна папка.
Графичната част се състои от:
· принципни схеми,
· спецификации, конструктивна ,
· технологична и експлоатационна документация и други подобни (според заданието).
Чертежите се оформят в съответствие със изискванията на БДС, сгъват се по правилата за техническа документация и се прилагат преди задната корица, в джоб към задната корица на обяснителната записка , в отделна папка или по друг подходящ начин.
Практическата част обхваща:
· макети,
· лабораторни модели,
· образци,
· програмни продукти и други материални резултати от разработката на дипломната работа.

2. Дипломантът представя окончателните резултати от разработката на дипломната работа в чернови вид на научния ръководител не по-късно от четиринадесет дни преди срока за предаване
· След нанасянето на корекции и допълнения дипломантът оформя окончателно материалите по дипломната си работа и ги представя на научния ръководител в срока за предаване според заданието
2.1. Удължаване срока за предаване на дипломната работа се допуска само при следните случаи:
· Продължително заболяване, майчинство на дипломант, удостоверено с медицинско свидетелство
· Продължително отсъствие на научния ръководител
· Неосигуряване своевременно на условия за провеждане на експериментални изследвания
* удължаването на срока се разрешава от Декана на факултета по предварителен доклад от научния ръководител
* докладът се подава не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди срока за предаване според заданието
* дипломни работи, представени по неуважителни причини след определения срок, по решение по профилиращата катедра се:
- анулират и дипломантът получава ново задание със следващия випуск
- отлага за защита на следващата сесия

3. Предложение за рецензент се прави писмено върху обяснителната записка от научният ръководител.
* рецензенти могат да бъдат преподаватели от университета или висококвалифицирани в съответната област специалисти от фирми или организации извън него
· Ръководителят на профилиращата катедра утвърждава ( заменя, допълва) предложението за рецензент
* На утвърдените рецензенти се издава заповед, а с външните за ТУ рецензенти се подписва и граждански договор

РЕЦЕНЗЕНТЪТ

След като подробно се запознае със съдържанието на дипломната работа, е длъжен да изготви в седем дневен срок писмена рецензия в два екземпляра..
· Дипломантът трябва да поддържа връзка с рецензента, докато той изготви рецензията
· В рецензията трябва да се отразят :
- актуалността на темата на дипломната работа
- степента на изпълнение на заданието
- оценка на обзора, изчислителната работа, качеството на чертожната работа и практическата част
- характеристика на метода, обема и резултатите от експерименталните изследвания
- забележки по стила на изложението, терминологията и др.
- анализ на основни грешки, допуснати от дипломанта
- положителни страни на дипломната работа
- възможност за практическо използуване на резултатите
- заключение за допускане (недопускане) на дипломанта до защита
- Рецензентът носи отговорност за изпълнението на задълженията си
· Готовата рецензия, заедно с резултатите от дипломната работа, се представят от дипломанта (И гражданския договор на рецензента, научния ръководител или консултант ,ако има външен такъв) на организатора на учебната работа в катедрата
· За изготвянето на рецензията рецензентът получава възнаграждение съгласно решение на АС
· Ръководителят на катедрата, въз основа на заключението на рецензента, решава въпроса за допускане до защита на дипломната работа, като нарежда единият екземпляр от рецензията да се предаде на дипломанта за запознаване с нея
· Рецензии, неотговарящи на изискванията се връщат за доработка

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА

1. Допускат само дипломанти, изпълнили всички изисквания на учебния план и предали в канцеларията на профилиращата катедра:
n справка от канцеларията на факултета за изпълнение на изискванията на учебния план (за приключило семестриално състояние)
- подвързана дипломна работа
- рецензия на дипломната работа
- резюме на дипломната работа
- граждански договор, комплектован със съответните документи на ръководителя, консултанта, рецензента, ако има такъв външен за ТУ-Габрово
- личен картон (попълва се в канцеларията на катедрата), подлепена снимка на лицето
- пощенски плик с домашния адрес, два броя снимки и попълнен обходен лист, които след защитата предава във факултетната канцелария

2. Защитата на дипломната работа се провежда пред Държавна изпитна комисия
* ДИК включва пет хабилитирани преподаватели или д-р (от които поне трима са от съответното научно направление), като поне един от тях е от друга катедра или външна организация. В комисията могат да се включат и специалисти от практиката.
* В една профилираща катедра могат да се оформят няколко ДИК
* Заповедите за заседанията на ДИК и списъкът на дипломантите за защита се обявяват официално от профилиращата катедра не по-късно от три дни преди защитата
· Дипломната защита е публична и протича в следната последователност:
дипломантът излага в продължение на не повече от 10 минути най.същественото от дипломната работа (Илюстративните материали са предназначени за подпомагане на дипломанта при защитата на дипломната му работа - такива могат да бъдат графични материали, практически резултати или специално разработени табла, чиито минимален брой се определя се определя от ръководителя. Специално изработените за защитата илюстративни табла: се чертаят на големи (може и нестандартни по размери) листове кадастрон (паус ...) с туш или маркери с достатъчни за виждане от 3-4 метра размери на графиките и буквените означения. Те съдържат информация, с която може да се изясни същността на разработката и личния принос на дипломанта).
* след изложението дипломантът демонстрира практическите резултати, ако има такива:
* прочита се рецензията, като присъствието на рецензента е желателно (за което дипломантът е длъжен да го предизвести)
* дипломантът отговаря само на онези забележки в рецензията, с които не е съгласен
* членовете на ДИК задават въпроси на дипломанта във връзка със съдържанието на дипломната работа и относно цялостната му подготовка (въпроси към дипломанта могат да бъдат задавани и от останалите присъствуващи, с разрешение на Председателя на Комисията
* на всички поставени въпроси дипломантът трябва да отговори, като може да прави справки в обяснителната записка
* председателят на ДИК прекратява защитата след изчерпване на всички въпроси.
· След защитата ДИК определя оценки по шестобалната система за изработка на дипломната работа и нейната защита като:
* заседанието за определяне на оценките е закрито
* него могат да присъствуват рецензентите, научните ръководители, консултантите, представители на Ръководството на ТУ и факултета
Оценката за изработка на дипломната работа се определя въз основа на следните критерии:
- актуалност на проблема
- наличие на практически резултати (функциониращ макет, приложна програма и др.)
- степен и качество на изпълнение на заданието
- личен принос на дипломанта
- ниво на разработката (прилагане на нови методи, съвременни технологии и елементна база, използване на компютърна техника и др.)
- самостоятелност и инициативност на дипломанта
- обем и сложност на разработката
- възможност за внедряване на резултатите (в практиката, в учебния процес и др.)
- мнение на рецензента, отразено в рецензията
- при определяне на оценката за изработка на дипломната работа, Комисията взема предвид мнението на научния ръководител
Оценката за защита на дипломната работа се определя въз основа на следните критерии:
- точност на изложението
- пълнота, точност и убедителност на отговорите на зададените въпроси (включително и на тези от рецензията)

3. Оценките от дипломната защита се съобщават публично пред дипломантите и присъствуващите след приключване на закритото заседание на ДИК
Когато една от оценките е незадоволителна, ДИК:
а решава дипломната работа да се доработи (ако е необходимо) и )или) дипломантът да се яви на поправителна сесия
а препоръчва на профилиращата катедра да възложи на дипломанта ново задание за дипломна работа
· Оценките за изработка и за защита на дипломната работа, както и зададените на дипломанта въпроси се вписват в протокола от заседанието на ДИК, като всички членове на комисията се подписват веднага
· Веднага след заседанието на ДИК организатор учебна работа на катедрата предоставя протокола от защитата на канцеларията на факултета, от където дипломиралите се получават документ за завършено висше образование.


СЪХРАНЕНИЕ НА ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ

1. След приключването на дипломните защити организаторът на учебната работа в катедрата представя главната книга в канцеларията на факултета за съхранение.
2. Резултатите от разработката на дипломната работа се съхраняват три години при организатора на учебната робата в катедра
· Научният ръководител може да получи срещу подпис дипломната работа изпълнена под негово ръководство.

Целта на настоящия инструктаж е да Ви се обърне внимание върху регламентираната организация за управление на дипломирането във факултета и катедрата

 

Всички права запазени © 2020 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово