Цифрова обработка на сигнали


общи сведения въпросник лабораторни упражнения

 

ЦИФРОВА ОБРАБОТКАНА СИГНАЛИ


ОСНОВИ НА ЦИФРОВАТА ОБРАБОТКА НА СИГНАЛИ - 22 часа (13+0+9)

Обработка на сигнали - особености. Дискретни и цифрови сигнали. Предимства и недостатъци на цифровата обработка на сигнали.

Кодиране на сигнали. Видове кодове. Линейно кодиране и декодиране на сигнали. Нелинейно кодиране и декодиране на сигнали. Оптимално кодиране на сигнали.

Квантуване на сигнали. Видове квантoване.


ДИСКРЕТИЗАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПРЕКЪСНАТИ СИГНАЛИ - 16часа (10+0+6)

Избор на честота на дискретизация. Спектри на дискретизирани сигнали. Възстановяване на непрекъснати сигнали. Грешки при дискретизация и възстановяване на сигнали. Дискретизация на сигнали в спектрална област.


ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДИСКРЕТНИ СИГНАЛИ - 16 часа (10+0+6)

Дискретно преобразуване на Фурие. Бързо преобразуване на Фурие. Дискретно преобразуване на Лаплас. Право z-преобразуване. Обратно z-преобразуване. Основни свойства на z-преобразуването.


ЦИФРОВИ ФИЛТРИ - 21 часа (12+0+9)

Анализ на цифрови вериги. Чувствителност и устойчивост на цифрови вериги. Основни характеристики на цифрови филтри. Методи за апроксимация на характеристиките на цифрови филтри. Методи за синтез на рекурсивни цифрови филтри. Синтез на нерекурсивни цифрови филтри с крайна импулсна характеристика (КИХ). Синтез на нерекурсивни цифрови филтри с безкрайна импулсна характеристика (БИХ). Структурни схеми на цифрови филтри.

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово