Цифрова обработка на сигнали


общи сведения въпросник лабораторни упражнения

 

Теми на лабораторните упражнения по дисциплината

Цифрова обработка на сигнали

 

 

1. Функционални възможности на Signal Processing Toolвox на програмния пакет MATLAB - 3 ч.
2. Работа със SIMULINК - 3 часа.
3. Кодиране на сигнали - 3 часа
4. Влияние на периода на дискретизация и нивото на квантуване върху точността на преобразуване на сигналите - 3 часа.
5. Дискретизация на непрекъснати сигнали - 3 часа.
6. Спектрален анализ на сигнали чрез дискретно преобразуване на Фурие - 3 часа.
7. Спектрален анализ на сигнали чрез бързо преобразуване на Фурие - 3 часа.
8. Изследване на нерекурсивни цифрови филтри - 3 часа.
9. Синтез на цифрови филтри с безкрайна импулсна характеристика - 3 часа.
10. Синтез на цифрови филтри с крайна импулсна характеристика - 3 часа.

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово