Цифрова обработка на сигнали


общи сведения въпросник семинарни упражнения лабораторни упражнения
учебни пособия

 

 

Учебни пособия

 

1. Боянов Б., Цифрова обработка на сигнали, "Колор Принт", Варна, 2004
2. Гольденбург Л. и др., Цифровая обработка сигналов, М., Радио и связь, 1985
3. Данева П., Цифрова обработка на сигнали с MATLAB и DSP Starter Kit. Габрово, "Алма Матер Интернационал", 2002
4. Данева П., Цифрова обработка на сигнали с MATLAB и SIMULINK. Габрово, "Алма Матер Интернационал", 2004
5. Иванов Р., Цифрова обработка на едномерни сигнали. Габрово, "Алма Матер Интернационал", 1999
6. Опенхайм А., Йънг Уилски, Сигнали и системи, С., Техника, 1993г
7. Craig Marven, Gillian Ewers, A.Simple Approach to Digital Signal Processing, John Wiley and Sons, Inc, 1996
8. Digital Signal Processing. Applications with the TMS320 Family, Edited by Ahmed I., Texas Instruments, 1995
9. MATLAB Reference Guide, the Math Works, Inc., 1998 - 2000

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово