Цифрова обработка на сигнали


общи сведения въпросник лабораторни упражнения

 

Цифрова обработка на сигнали

 

Дисциплината Цифрова обработка на сигнали дава основни познания и умения за квалифицирано третиране на проблеми, свързани с обработката на сигнали, представени в цифрова форма. Тя запознава студентите със същността и приложението на методите за квантуване и дискретизация, кодиране и декодиране, преобразуване и анализ на дискретни сигнали и синтез на цифрови филтри.

В приложен аспект материалът се явява база за осъществяване на основните преобразувания на сигналите, използувани в комуникационната техника.

Входни връзки:
Висша математика, Програмиране и използуване на компютри, Торетична електротехника, Сигнали и системи, теория на сигналите, Комуникационни вериги.

Изходни връзки:
Телевизионна техника, Комуникационна, мултимедийна и кабелна техника, Видео и аудио- техника.

 

Всички права запазени © 2020 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово