ИЗМЕРВАНИЯ В КОМУНИКАЦИИТЕ


общи сведения въпросник контрол лабораторни упражнения

 

Съдържание на дисциплината

"ИЗМЕРВАНИЯ В КОМУНИКАЦИИТЕ"

 

Модул 1- ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА В КОМУНИКАЦИИТЕ (ИК) ИЗМЕРИТЕЛНИ           ГЕНЕРАТОРИ НА АНАЛОГОВИ И ДИСКРЕТНИ СИГНАЛИ - 15 ЧАСА  (9+0+6)


Характеристика, задачи, особености. Общи сведения за измервателните генератори (ИГ). Нискочестотни ИГ за синусоидално напрежение. Задаващ генератор. Условия за самовъзбуждане. Функционални генератори (ФГ). Формирователи за синусоидално напрежение. Програмируеми ФГ. Импулсни ИГ. Класификация. Еталонни генератори. Високочестотни ИГ. Източници на калибровачни напрежения.


Модул 2 - ОСЦИЛОГРАФИРАНЕ НА СИГНАЛИТЕ. ИЗМЕРВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЯ И НИВА -           20 ЧАСА (14+0+6)


Общи сведения и класификация на аналогови електронни осцилоскопи (АЕО). Блокова схема и принцип на действие. Параметри и особености при измерването им. Видове развивки. Многоканални и запомнящи АЕО. Стробоскопични осцилоскопи. Аналогови електронни волтметри (АЕВ). Общи сведения и класификация. АЕВ за постоянно напрежение. АЕВ за променливо и импулсно напрежение. Върхови дедектори. Ниво и нивоизмерватели. Цифрови волтметри (ЦВ). Общи сведения. Същност на дискретното преобразуване. ЦВ за постоянно напрежение. Цифрови мултимери (ЦМ). ЦМ със специализирани интегрални схеми. Паразитни връзки и смущения в цифровите измервателни уреди.


Модул 3 - ИЗМЕРВАНЕ НА ЧЕСТОТНОВРЕМЕННИ ПАРАМЕТРИ. ИЗМЕРВАНЕ НА           НЕЛИНЕЙНИ ИЗКРИВЯВАНИЯ. АНАЛИЗ НА СПЕКТРИ. ИЗМЕРВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА           ДВУПОЛЮСНИЦИ И ОПТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ - 20 ЧАСА (12+0+8)


Аналогови методи за измерване на честотновременни параметри. Цифрово измерване на честотновременни параметри (честота, период, продължителност, временни интервали, фазова разлика). Универсален и цифров честотомер. Устройство и принцип на действие.

Методи за измерване на нелинейни изкривявания със заграждащ филтър, с резонансен мост. Методи за спектрален анализ на хармонични. Анализ на спектри. Измервания на АМ и ЧМ трептения. Резонансни методи за измерване на R, C, L. Цифрови методи за измерване R, С и L. Измерване на качествен фактор - Q-метри. Измерване параметрите на оптронни елементи. Измерване параметрите на оптронен проводник.

Модул 4 - ИЗМЕРВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ЧЕТИРИПОЛЮСНИЦИ, ВЕРИГИ И КАНАЛИ.           ПРОГРАМИРУЕМИ ИЗМЕРИТЕЛНИ УРЕДИ С МПУ. АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА
          ИЗМЕРВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ - 20 ЧАСA (10+0+10)


Общи сведения и определения. Методи за измерване на затихване - собствено, работно, внесено и затихване при несъгласуваност. Измерване на затихване на канали и линии. Измерване параметрите на антени и фидери. Импулсни методи за измерване параметрите на канали и линии. Цифрови осцилоскопи с МПУ. Цифрови честотомери с МПУ, RL и С измерватели с МПУ. Организация, структурни схеми и тенденции в развитието на автоматизираните системи. Същност и приложение на инструменталния интерфейс IEEE - 488 -(ИМЕ-I).

 
 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово