ИЗМЕРВАНИЯ В КОМУНИКАЦИИТЕ


общи сведения въпросник контрол лабораторни упражнения

 

 

КОНТРОЛ

 

 

По време на семестъра през 7 и 14 седмица се провеждат контролни работи включващи по 10 въпроса от изучавания материал.

През семестъра студентите съставят протоколи от лабораторните упражнения и ги предават на всяко следващо лабораторно упражнение.

В края на семестъра се провежда защита на протоколите от всеки студент и му се поставя оценка. Ако сбора на оценките от контролните работи и защитата на протоколите е равна, или по-голяма от много добър (5) студентът се освобождава от изпит.

За останалите студенти се провежда писмен изпит включващ 3 въпроса и събеседване. За оформяне на крайната оценка се взема в предвид активността на студентите при провеждане на лабораторните упражнения.

 

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово