ИЗМЕРВАНИЯ В КОМУНИКАЦИИТЕ


общи сведения въпросник контрол лабораторни упражнения

 

 

 

ИЗМЕРВАНИЯ В КОМУНИКАЦИИТЕ

 

 

 

Дисциплината "ИЗМЕРВАНИЯ В КОМУНИКАЦИИТЕ" има за цел да запознае студентите с основните средства и методи за измерване параметрите и характеристиките на аналогови и цифрови сигнали, на активни и пасивни двуполюсници, четириполюсници и методите за контрол и диагностика на съоръженията в комуникационната техника.

По дисциплината са предвидени 14 лабораторни упражнения по основните раздели от материала. В тях се предвижда запознаване с основните типове измерителни уреди и изследване изменението на различни параметри при определени условия на измерване.

Курсът "Измервания в комуникациите" използва като основа дисциплините "Теоретична електротехника", "Електрически измервания" "Сигнали и системи", "Импулсни и цифрови устройства", "Комуникационни вериги", "Аналогова схемотехника" и др.

Получените знания се използват в специалните профилиращи дисциплини, курсове и дипломни работи.


 

Всички права запазени © 2020 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово