К М Т


общи сведения конспект контрол лабораторни упражнения

 

Съдържание на дисциплината

 

КОМУТАЦИОНА И МУЛТИПЛЕКСНА ТЕХНИКА

Модул 1. Кабелна и мултиплексна техника
18 часа (12+ 0 + 6)

Устройство и състав на кабелите, усукване на кабелните проводници в групи и снопове. Взаимни и външни влияния между кабелните вериги и защита от тях. Първични и вторични параметри на кабелните вериги и измерването им. Съобщителна мрежа - структура, параметри, особености; кабелни магистрали. Общи принципи за изграждане на кабелната мрежа; кабелни шкафове, репартитори.
Основни понятия и определения, затихване и усилване; характеристики на говора, стандартен телефонен канал. Телефонни канали за тонална честота, диференциална система; устойчивост на телефонните канали. Основи на уплътняването по честота. Системи за честотно уплътняване на съобщителни линии; дванадесетканален блок; системи с многократно преобразуване на честотата. Тонално телеграфиране. Вторично уплътняване на телефонни канали. Електрически характеристики и норми на каналите. Транзитно свързване на каналите. Дискретизация на сигналите по време и квантоване по ниво. Кодиране и декодиране в цифровите мултиплекси. Регенерация и цифров тракт в системите с ИКМ. Синхронизация.

Модул 2. Комутационна техника
28 часа (19 + 0 + 9)

Общи принципи за създаване на комутационни схеми; режими на избиране; групообразуване; комутационни схеми и полета с пространствена комутация. Електромеханични устройства в телефонните централи; Многократни координатни съединители. Структурна схема и принцип на работа на централа А - 29. Структурни схеми на квазиелектронни АТЦ. Принципи за създаване на отделните елементи на квазиелектронните АТЦ. Общо устройство и принцип на работа на централа ESK-400-E. Диагностика и контрол в съобщителната техника. Устройство и принцип на работа на централа М400/100.

Модул 3. Периферни устройства в съобщителната техника
29 часа (14 + 0 + 15)

Електроакустични преобразователи; принципи за създаване на телефонни апарати; параметри и характеристики на телефонните апарати. Абонатски телефонни апарати. Принципи за пренасяне на изображения по телефонни канали; факсимилни телефонни апарати и факс модеми. Монетни и фонокартни телефонни апарати. Принципи за пренасяне на дискретни съобщения, модулация препоръки на МККТТ. Първични кодове, телеграфни кодове МТК-2 и МТК-3. Принципи за подстрояване на периферни телеграфни устройства. Телеграфни мрежи, мрежи TELEX и GENTEX.

 

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово