К М Т


общи сведения конспект контрол лабораторни упражнения

 

КОНТРОЛ

по дисциплината

КОМУТАЦИОНА И МУЛТИПЛЕКСНА ТЕХНИКА

Подготовката на студентите по изучавания материал се проверява по време на лабораторните упражнения. За всяко упражнение студентите представят протокол, който се оценява.
Курсовият проект се оценява. Преди приключване на семестъра всеки студент получава оценка. Окончателната оценка се оформя като се вземат предвид оценките на протоколите, оценките от изпитванията по време на лабораторните упражнения и оценката на курсовия проект.
Изпитът по дисциплината е писмен.
На студентите показали среден успех над 4.50 по време на семестъра се предлага по тяхна преценка да се явят предсрочно на изпит по дисциплината.

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово