АНАЛОГОВА СХЕМОТЕХНИКА


общи сведения въпросник семинарни упражнения лабораторни упражнения

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

КАТЕДРА "КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

 

В Ъ П Р О С Н И К

 Въпросник в MSWORD формат

по дисциплината ‘Аналогова схемотехника’

 

1. Качествени показатели на аналоговите схеми - входни и изходни параметри; коефициенти на предаване; честотни характеристики; нелинейни изкривявания; коефициент на полезно действие; стабилност и надеждност; собствени шумове.
2. Обратни връзки - видове обратни връзки. Влияние на обратните връзки върху качествените показатели на аналоговите схеми. Метод за анализ на аналогови схеми с обратна връзка.
3. Захранване на биполярни транзистори. Стабилност и стабилизация на постояннотоковия режим на биполярни транзистори. Захранване на полеви транзистори.
4. Динамични характеристики на усилвателните стъпала. Режими на работа на активния елемент - клас А, АВ, В, С.
5. Усилвателни стъпала с кондензаторна връзка - схема на свързване ОЕ (OS).
6. Усилвателни стъпала с кондензаторна връзка - схема на свързване ОК (OD).
7. Усилвателни стъпала с кондензаторна връзка - схема на свързване ОБ (OG).
8. Каскодни усилватели - OE-OB, OK-OB, OE-OK.
9. Честотни зависимости в многостъпален усилвател.
10. Постояннотокови усилватели. Усилватели с пряко усилване.
11. Диференциални усилватели. Особености. Постояннотоков режим.
Променливотоков режим. Качествени показатели.
12. Операционни усилватели (ОУ). Входни, усилвателни, драйверни и изходни стъпала при операционните усилватели. Устойчивост на операционните усилватели с обратна връзка.
13. Корекция на честотните характеристики на ОУ.
14. Интегриращи и диференциращи усилватели.
15. Управляеми усилватели. Усилватели с регулируем коефициент на усилване. Програмируеми усилватели.
16. Логаритмични усилватели и експоненциални усилватели. Компаратори на напрежение.
17. Нискочестотни усилватели на мощност. Основни зависимости. Еднотактни усилватели на мощност.
18. Двутактни трансформаторни усилватели на мощност.
19. Двутактни безтрансформаторни усилватели на мощност.
20. Усилватели на мощност с интегрални схеми.
21. Избирателни усилватели. Основни сведения. Класификация. Високочестотни избирателни усилватели.
22. Високочестотни усилватели на мощност. Високочестотни широколентови усилватели.
23. Високоефективни усилватели на мощност. Нискочестотни избирателни усилватели.
24. LC генератори на хармонични трептения. Схеми на LC генератори. Нестабилност на честотата на генераторите.
25. RC генератори.
26. Генератори с кварцова стабилизация на честотата.

 

Литература

 

Немигенчев И. Аналогова схемотехника. Университетско издателство, 2006 г.

 

 Съставил: доц. И. Немигенчев

 

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово