АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИРАНЕТО


общи сведения въпросник лабораторни упражнения

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

КАТЕДРА "КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

 

В Ъ П Р О С Н И К

 

по дисциплината ‘Автоматизация на проектирането’

 

1. Обобщена методология на проектиране. Структури на проектите.
2. Методи и средства за автоматизация на проектирането.
3. Функционални характеристики и области на приложение на програмни системи за автоматизирано проектиране.
4. Модели и моделни параметри на полупроводникови елементи.
5. Функционални макромодели на интегрални схеми.
6. Библиотеки с условни графични означения и моделни параметри на елементи за проектиране на схеми в интегрирани среди.
7. Създаване и редактиране на схеми с графични редактори.
8. Проверка за коректност на схеми по критериите Electrical Rules Check (ERC).
9. Функционална симулация на схеми при различни режими на работа.
10. Визуализация и оценка на резултатите от симулацията на схеми.
11. Генериране на файлове Net файлове с различни формати.
12. Основни етапи при проектиране на печатни платки.
13. Структури на PCB (Printed Circuit Boards) модули.
14. Конфигуриране на средата за проектиране на печатни платки.
15. Дефиниране на параметрите при проектиране на печатни платки - слоеве, атрибути на контактни площадки, отвори, пътечки, разстояния.
16. Зареждане на Net файлове за проектиране на платки.
17. Трасировка на съединенията - етапи и алгоритми.
18. Приложение на модул PCB Autorouter.
19. Проверка на коректността на печатни платки по дефинирани DRC (Design Rules Check) критерии.
20. Постпроцесорна обработка - генериране на файлове за фотошаблони, за маските за ситопечат, за защитния лак при запояване.
21. Особености при разпечатване на печатни платки.
22. Генериране на файлове със спецификация на елементите на проектирани схеми.

Въпросник по дисциплината "Автоматизация на проектирането" MSWord формат

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово