Цифрова обработка на сигнали


общи сведения въпросник лабораторни упражнения

 

В Ъ П Р О С Н И К


по дисциплината " ЦИФРОВА ОБРАБОТКА НА СИГНАЛИ"

Въпросник MSword формат


I. МАТЕМАТИЧЕСКИ И АПАРАТНИ ОСНОВИ НА ЦИФРОВАТА ОБРАБОТКА НА СИГНАЛИ

1.1. Дискретизация на сигнали.
1.2. Квантуване на сигнали.
1.3. Кодиране на сигнали. Грешки при обработка на сигнали.
1.4. Структура на системите за цифрова обработка на сигнали.
1.5. Специализирани контролери за цифрова обработка на сигнали.
1.6. Генериране и обработка на сигнали с MATLAB и SIMULINK.


II. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДИСКРЕТНИ СИГНАЛИ

2.1. Дискретно преобразуване на Фурие.
2.2. Алгоритми за бързо преобразуване на Фурие във времевата и честотната област.
2.3. Дискретно преобразуване на Лаплас. Право и обратно z-преобразуване. Основни свойства на z-преобразуването.

III. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЦИФРОВАТА ОБРАБОТКА НА СИГНАЛИ

3.1. Цифрова филтрация.
3.2. Филтри с крайна импулсна характеристика (FIR - филтри).
3.3. Форми за реализация на FIR-филтри.
3.4. Методи за синтез на FIR-филтри.
3.5. Цифрови филтри с безкрайна импулсна характеристика (IIR-филтри).
3.6. Форми за реализация на IIR-филтри.
3.7. Синтез на IIR-филтри.
3.8. Адаптивни филтри.
3.9. Настройка на коефициентите на адаптивни филтри FIR- филтри.
3.10. Реализация на цифрови филтри със сигнален процесор.
3.11. Цифрова децимация и интерполация.
3.12. Методи за цифров спектрален анализ.
3.13. Приложение на цифровата обработка на сигнали в съвременните комуникации.

 

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово