ИЗМЕРВАНИЯ В КОМУНИКАЦИИТЕ


общи сведения въпросник контрол лабораторни упражнения

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

КАТЕДРА "КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

 

В Ъ П Р О С Н И К

 

по дисциплината "ИЗМЕРВАНИЯ В КОМУНИКАЦИИТЕ"

за редовни и задочни студенти
от специалност "Комуникационна техника и технологии"

 

Конспект по дисциплината в MSWord формат

1. Обща характеристика на ИК. Класификация на ИК. Класификация на грешките. Грешки от преобразуване. Методи за повишаване на точността.
2. Измервателни генератори. Основни параметри и класификация. НЧГ на синусоидални ел.сигнали.
3. Функционални генератори. Принцип на действие. Формировател на синусоидални сигнали.
4. Функционални генератори. Структурна схема. Програмно управление на честота. Режим на работа на ФГ.
5. Импулсни измервателни генератори. Сигнал генератори.
6. Кварцови генератори. Синтезатори на честота.
7. Източници на калибровани напрежения и токове.
8. Електронни осцилоскопи. Общи сведения. Блокови схеми. Параметри и особености при използване на ЕО.
9. Линейна и синусоидална развивка на ЕО.
10. Кръгова и спираловидна развивка на ЕО.
11. Многоканални и скоростни осцилоскопи.
12. Строгоскопични и запомнящи осцилоскопи.
13. Основни характеристики на ел.сигнали. Характеристики, параметри и класификация на АЕВ. Функционална схема и принцип на действие на АЕВ.
14. Аналогови електронни волтметри за постоянно напрежение. АЕВ с биполярни транзистори.
15. Аналогови електронни волтметри за постоянно напрежение. АЕВ с полеви транзистори.
16. Аналогови електронни волтметри за променливо напрежение. Общи сведения. Класификация. Функционални схеми.
17. Аналогови ЕВ за променливо напрежение с предусилване.
18. Аналогови ЕВ за променливо напрежение с преобразуватели на върхова стойност (върхови детектори).
19. Импулсни волтметри.
20. Блокова схема и принцип на аналого-цифрово преобразуване. Основни характеристики и параметри.
21. ЦВ за постоянно напрежение. ЦВ с генератор на линейно изменящо се напрежение.
22. ЦВ за постоянно напрежение. ЦВ с двойно интегриране.
23. Цифрови мултимери.
24. Аналогови методи за измерване на честота.
25. Осцилографни методи за измерване на честота.
26. Цифрово измерване на времечестотни параметри. Измерване на честота. Структурна схема и принцип на измерване. Грешки.
27. Цифрово измерване на времечестотни параметри. Измерване на период и временни интервали.
28. Общо устройство на универсален цифров честотомер.
29. Измерване на нелинейни изкривявания.
30. Анализатор на спектри. Метод на анализ. Анализатори на спектри с автоматично настройване.
31. Основни характеристики и параметри на анализаторите а хармонични трептения.
32. Резонансни методи за измерване на двуполюсници. Устройство на уред за измерване на R, L, C и Q по резонансния метод.
33. Цифрово уравновесени мостове за измерване на двуполюсници.
34. Цифров метод за измерване на RLC елементи с преобразуване във временен интервал.
35. Измерване на качествен фактор с осцилограф и индуктивността на бобина с феромагнитна сърцевина.
36. Измерване на нива.
37. Измерване на четириполюсници. Общи сведения и определения.
38. Измерване на характеристичното съпротивление и собственото затихване и усилване.
39. Измерване на работното затихване . Метод с известен генератор и Z-метод.
40. Измерване на работното затихване. Z-метод чрез сравнение.
41. Измерване на затихване на канали и линии.
42. Измерване Рвх на антена.
43. Начини за създаване на измервателни уреди с МПУ.
44. Обща характеристика и архитектурно устройство на измервателни уреди с МПУ.
45. Цифрови мултимери с МПУ. Структура и схемни особености.
46. Честотомери с МПУ.
47. PLCZ - измерватели с МПУ.
48. Цифрови осцилоскопи с програмно управление. Общи сведения. Основни структурни схеми и принцип на действие.
49. Генератори на данни и логически анализатори.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Ив.Стоянов, ТУ - София, 2000г, Измервания в електрониката и комуникациите
2. Ив.Стоянов,П.Кръстев, Техника, 1977, Измервания в радиотехниката
3. П.Кръстев, Техника, 1984,Измервания в радиотехниката и съобщителната техника
4. П.Петков, ВМЕИ, Габрово, 1987, Ръководство за лабораторни упражнения по "Измервания в електрониката"
5. П.Петков, ВМЕИ, Габрово, 1987, Ръководство за използуване на електронни измервателни уреди.

 

СЪСТАВИЛ: гл.ас.д-р П. ПЕНЧЕВ

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово