К М Т


общи сведения въпросник контрол лабораторни упражнения

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

КАТЕДРА "КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

 

КОНСПЕКТ

по дисциплината "Комутационна и мултиплексна техника"
за редовни студенти III курс, спец. "КТТ"

Конспект в MSWord формат

1. Понятие за телекомуникационна система (източник на съобщение, преобразувател на съобщение, абонатна линия, комуникационна система, уплътнителна система, съединителни линии, преносна среда, смущения).
2. Електропроводни линии с разпределени параметри (общи понятия, еднопроводна и двупроводна връзка, първични и вторични параметри, преходно затихване).
3. Въздушни съобщителни линии (медни, стоманени, биметални).
4. Кабелни симетрични съобщителни линии (видове, параметри, обозначение и характеристики).
5. Кабелни коаксиални съобщителни линии и вълноводи (конструкция, параметри, видове, видове вълноводи).
6. Влакнесто-оптични съобщителни линии (общи сведения, видове, режими, конструкция и разновидности на оптичните кабели, параметри, оптични излъчватели и приемници, оптични съединители).
7. Ефирни канали за връзка (общи сведения, радио-релейни линии-видове, спътникови радиокомуникационни системи - общи сведения).
8. Основни понятия на телетрафичните системи (Телетрафик, промяна на трафика, модели на телетрафичните системи).
9. Елементи на телетрафичните системи. Формули на Ерланг, Енгсет и Паскал (входящи потоци, пълнодостъпен сноп със загуби, системи с чакане, трафични измервания).
10.Необходимост от комутация. Видове комутационни технологии (комутация на канали, съобщения, пакетна комутация).
11.Основни блокове на АТЦ. Сигнализация. Комутация на канали. (Блокова схема на АТЦ, видове комутация на канали).
12.Комутация по време, цифровопространствена комутация и времепространствена комутация.
13.Управление на комутационни системи. Видов.
14.Процесорно управление на АТЦ (блокова схема, децентрализирано управление, разпределено управление).
15.Програмно осигуряване на АТЦ.
16.Телефонни апарати. Видове (Телефонни апарати с местна батерия, телефонни апарати с централна батерия, съвременни телефонни апарати).
17.Телексни и факсимилни апарати. Пейджъри. Мобилни терминали.
18.Сигнализация и съгласуване (съгласуване с абонатни терминали, сигнализация и съгласуване по съединителни линии.)
19.Честотни и времеви параметри на конвенционални телефонни канали.
20.Двупроводна и четирипроводна връзка. Диференциална система.
21.Мрежи с комутация на канали (селищни телефонни мрежи, национална телефонна мрежа, международна телефонна мрежа, номерационен план, таксуване на разговорите, телеграфни мрежи).
22.Мрежи с пакетна комутация (принципи, локални компютърни мрежи, обществени мрежи за предаване на данни).
23.Глобални мрежи и междукомпютърни комуникации (интеграция и глобализация на мрежите (ISDN). Режим на асинхронно пренасяне -АТМ).
24.Уплътняване (мултиплексиране) на комуникационните канали. Основни видове.
25.Принципи на честотно мултиплексиране (аналогови уплътнителни системи, йерархия в системите).
26.Цифрови уплътнителни системи. Импулсно-кодова модулация (уплътняване по време - TDM, ИКМ, групов сигнал и скорост на предаване, нелинейно квантуване).
27.Линейно кодиране и скремблиране (линийни кодове - видове, области на използване на цифровото мултиплексиране).
28.Йерархии в цифровите уплътнителни системи (плезиохронна цифрова йерархия - същност, проблеми, синхронна цифрова йерархия).
29.Методи и средства за защита на съобщенията (причини за грешки, методи за възстановяване, шумоустойчиво кодиране).

 

 

 

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово