КОМУНИКАЦИОННИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА


общи сведения въпросник семинарни упражнения контрол

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

КАТЕДРА "КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

 

В Ъ П Р О С Н И К

 

по дисциплината

 
"Комуникационни преобразувателни устройства"

 

Въпросник в MSWord формат (kpu.doc)

1. Умножители на честота.
2. Системи с фазова донастройка на честотата.
3. Честотни преобразуватели.
4. Смесители на честота.
5. Амплитудни модулатори.
6. Амплитудни демодулатори.
7. Честотни модулатори.
8. Честотни демодулатори.
9. Фазови модулатори и демодулатори.
10.Амплитудно-импулсни модулатори и демодулатори.
11.Широчинно-импулсни модулатори и демодулатори.
12.Методи за модулация при предаване на цифров сигнал.
13.Амплитудна манипулация и демодулация.
14.Честотна манипулация и демодулация.
15.Фазова манипулация. Многократна фазова манипулация.
16.Квадратурно амплитудна манипулация.
17.Ортогонално честотно разпределение и мултиплексиране. Модулация 8 VSB.
18.Диференциална импулсно-кодова модулация.
19.Честотна манипулация с минимална девиация.
20.Честотна манипулация с минимална девиация като частен случай на квадратурна фазова манипулация с отместване.
21.Демодулиране на честотна манипулация с минимална честотна девиация.
22.Демодулиране на фазово манипулирани сигнали. Конкретно демодулиране на n-кратно фазово манипулиран сигнал.
23.Кохерентно демодулиране на 2-фазово манипулиран сигнал.
24.Кохерентно демодулиране на квадратурен фазово манипулиран или амплитудно-манипулиран сигнал.
25.Кохерентно демодулиране на 16 кратен квадратурен амплитудно-манипулиран сигнал.
26.Дуференциално-кохерентно демодулиране на фазово манипулирани сигнали.
27.Методи за възстановяване на опорния сигнал. Възстановяване чрез n-кратно умножение на фазата на манипулирания сигнал.
28.Възстановяване чрез допълнителна обработка на демодулираните сигнали и обратна връзка по решение.

Съставил: доц. д-р И. Немигенчев

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово