КОМУНИКАЦИОННИ ВЕРИГИ


общи сведения въпросник семинарни упражнения лабораторни упражнения

 

Конспект в MS WORD формат


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

КАТЕДРА "КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

 

В Ъ П Р О С Н И К

 

по дисциплината "Комуникационни вериги" за студенти редовно и задочно обучение от специалности "КТТ"

 

I РАЗДЕЛ: КОМУНИКАЦИОННИ СИГНАЛИ И КАНАЛИ

1. Понятие за комуникационна система. Видове комуникационни

услуги. Международни норми по комуникации.

2. Основни параметри на комуникационните сигнали. Затихване и усилване. Видове нива на сигналите.

3. Начини за измерване на нивото на електрическите сигнали.

4. Диаграма на нивото.

5. Електрически параметри на комуникационните канали. Честотни и времеви параметри на каналите.

6. Информационни характеристики на каналите.

7. Трактове и канали за предаване на данни. Начини за

предаване на информацията.

8. Многоканални системи за предаване на информация. Видове.

9. Особености на предаване на данни по телефонни канали.

10. Предаване на данни по широколентови канали. Предаване на данни с кодово импулсна модулация.

II РАЗДЕЛ: ДВУПОЛЮСНИЦИ И ЧЕТИРИПОЛЮСЛИЦИ ИЗПОЛЗВАНИ В КОМУНИКАЦИОННИТЕ ВЕРИГИ

11.Общи сведения за двуполюсниците. Класификация. Операторен вид на входния импеданс. Полюсно-нулева диаграма. Честотни характеристики. Полярна диаграма.

12. Реактивни двуполюсници. Едноелементни, двуелементни и триелементни реактивни двуполюсници. Свойства.

13. Електрически филтри. Видове. Основни параметри.-

14. Ниско-"честотни К-филтри. Свойства. Верижни К-филтри. М-производни филтри.

15. Високочестотни К-филтри. Свойства. Верижни К-филтри. М-производни филтри.

16. Лентови филтри. Видове. Верижни К-филтри. М-производни лентови филтри.

17. Заграждащи (режекторни) филтри. Заграждащи К-филтри.

18. R-C филтри. Особености. Еднозвенен и многозвенен НЧ филтър.

19. Еднозвенни и многозвенни В-С ВЧ филтри.

20. Лентови RC филтри.

21. Заграждащи RC филтри. Замостени Т-звена и двойни Т-мостове.

22. Електронни (активни) филтри. Параметри. Принципи на реализация на основните видове филтри. Избирателни RС-усилватели.

23. Филтри с дискретни пиезорезонатори. Еквивалентна схема.

Видове реализации.

24. Активни филтри с превключваеми капацитети (SС-филтри). Принцип на действие. Реализации.

25. Интегрални монолитни филтри.

26. Филтри с повърхностна акустична вълна. Принцип на

 действие. Приложение.

27. Керамични филтри. Приложение.

28. Магнитострикционни филтри. Особености.

29. Общи сведения за филтри със зарядна връзка (CCD) и филтри с фазова автоматична донастройка на честота(PPL).

III РАЗДЕЛ: ОСНОВНИ УСТРОЙСТВА ИЗПОЛЗВАНИ В КОМУНИКАЦИОННИТЕ ВЕРГИ

30. Ограничители на амплитудата (ОА). Принцип на действие. Полупроводникови ОА. ОА със заместен Т-образен четириполюсник.

31.Устройства за регулиране на динамичния обхват (Компандери). Начин на компресиране. Блокови схеми и действие на компандера.

32. Амплитудни и фазови изравнители.

33. Хармонични и косинус-коректори. Схемни реализации

34. Модемни устройства. Режими на работа. Модеми с амплитудна и честотна модулация.

35. Модеми с относителна фазова модулация.

36. Синхронизация в комуникационните вериги. Резонансни устройства. Устройства с автоматично регулиране (регулиране по импулс).

 

ЛИТЕРАТУРА:

1. Стоянов Г., Теоретични основи на съобщителната техника, С.,1993

2. Джуров, К., Р.Кюркчиева.. Радиосъобщителни вериги и сигнали., ТУ-Варна,1986

3. Стоянов, Г., Ц.Славова, Теоретични основи на радио и съобщителната техника, Техника, С., 1981

4. Стоянов. Г.. Й.Славова., Комуникационна техника, Т., С., 1990

5. Николов, Б., Уплътнителна съобщителна техника. Т., С.1993

 

Съставил: доц. К. Койчев

 

 

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово