ОСИГУРИТЕЛНА ТЕХНИКА


общи сведения въпросник лабораторни упражнения контрол

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

КАТЕДРА "КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

 

В Ъ П Р О С Н И К

 

по дисциплината

 
"Осигурителна техника"

 

Въпросник в MSWord формат (ost.doc)

1.Общи сведения за системите на осигурителната техника. Надеждностни параметри и характеристики.
2.Вероятностен модел на осигурителна система.Надеждност и безопасност на техническите средства.
3.Надеждност и безопасност на комплекса "човек-осигурителна система".
4.Критерий за допустима вероятност за опасен отказ.
5.Зависимост между надеждност, безопасност и общи разходи на осигурителните системи. Стратегии на безопасността на осигурителните системи.
6.Методи за постигане на безопасно поведение на апаратните средства. Тип на елементарните градивни единици.
7.Функционалност - безопасност. Носител на логическите променливи.
8.Метод за изследване на безопасността на fail-safe схеми и на квази fail-safe схеми.
9.Стратегия на отказоустойчивост. Статичен излишък.
10.Динамичен излишък. Програмен излишък.
11.Автогенераторни полупроводникови схеми без опасни откази.
12.Импулсни дешифратори с трансформаторна връзка. Импулсни дешифратори с безиндуктивни компоненти.
13.Фоторезисторен импулсен дешифратор с електромагнитно реле.
14.Безопасни транзисторни схеми с външно тактуване. Двувходови схеми с диференциални усилватели.
15.Колекторно базова логика. Проблеми на безопасността на колекторно-базовата логика.
16.RC - Логически схеми без опасни откази.
17.Квазибезопасни елементи и устройства. Елементи с некодирани и кодирани логически променливи.
18.Понятие за ЕИМ с безопасно поведение при повреди. Двуканална обработка.
19.Мажоритарни микрокомпютърни структури.
20.Въвеждане и извеждане на данните в микрокомпютърните системи с висока достоверност и безопасност.
21.Надежност и безопасност на програмното осигуряване в микрокомпютърните осигурителни системи.
22.Периметрови сигнално - охранителни системи.
23.Системи за контрол на достъпа.
24.Системи за видио наблюдение и контрол.
25.Системи срещу проникване. Контролни панели.
26.Детектори използвани в системите срещу проникване.
27.Радио сигнално - охранителни системи
28.Пожароизвестителни системи.
29.Автоматични и ръчни пожароизвестители.
30.Сигнално - охранителни системи за автомобили. Детектори.

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово