РАДИОКОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА


общи сведения въпросник семинарни упражнения лабораторни упражнения

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

КАТЕДРА "КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

 

В Ъ П Р О С Н И К

 

по дисциплината ‘Радиокомуникационна техника’

Въпросник в MSWord формат

 

1. Принцип на изграждане на радиотехническа комуникационна система.
2. Класификация и технически показатели на радиопредавателните устройства.
3. Класификация и технически показатели на радиоприемните устройства.
4. Структура на радиопредавателните устройства.
5. Особености на използваните в радиопредавателите активни елементи.
6. Високочестотни резонансни усилватели на мощност.
7. Високочестотни широколентови усилватели на мощност.
8. Филтрация на висшите хармоници.
9. Мостови схеми за сумиране мощността на няколко активни елемента.
10. Сумиране на мощност с помощта на високочестотни трансформатори.
11. Структура на радиоприемните устройства.
12. Входни устройства на радиоприемниците.
13. Високочестотни усилватели.
14. Основни параметри на МЧУ.
15. МЧУ със съсредоточена избирателност.
16. Честотни преобразуватели.
17. Спрягане на хетеродинния кръг с кръговете на входното устройство и на резонансния усилвател.
18. Автоматично регулиране на усилването.
19. Автоматична донастройка на честотата.
20. Системи за стереофонично радиоразпръскване.
21. Формиране на КСС.
22. Стереофонични радиоприемници.
23. Приемник на RDS сигнали.
24. DAB радиоразпръскване.
25. DRM радиоразпръскване.
26. Радиорелейни линии.
27. Особености на спътниковите радиокомуникационни системи.
28. Радиолокационни системи.
29. Радионавигационни системи.
30. Клетъчна концепция за изграждане на мобилни комуникационни системи.
31. SSB радиокомуникации.

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово