СИГНАЛИ И СИСТЕМИ


общи сведения въпросник форми на контрол лабораторни упражнения

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

КАТЕДРА "КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

 

В Ъ П Р О С Н И К

 

по дисциплината "Сигнали и системи" за студенти редовно и задочно обучение от специалности "КТТ", "Е" и "КСТ"

 

 Въпросник в MSWORD формат

 

1. Предмет и теория на веригите и сигналите. Видове сигнали. Основни параметри.

2. Модели на системи за предаване на информация. Характеристика, особености и свойства на различните Канали за връзка -
метални, ефирни, оптични, хидроакустични.

3. Начини за количествено определяне на информацията. Формули на Шенон и Хартли.

4. Пропускателна способност на аналогов канал за връзка с адитивен гаусов шум. Формула на Шенон.

5. Спектри на периодични и непериодични сигнали.

6. Честотни начини за дискретизация на сигналите. Теорема на Котелников.

7. Процеси и основни свойства на последователен и паралелен трептящ кръг. Трептящи кръгове от II и III ред.

8. Свързани трептящи кръгове. Видове. Свойства. Приложение.

9. Електрически LC филтри. Класификация. Свойства.

10. Резонаторни филтри, филтри с повърхностна акустична вълна.

11. Корелационен анализ на детерминирани сигнали.

12. Основни сведения за нелинейни преобразувания на сигналите. Апроксимационни процеси.

13. Спектрален анализ на преобразуваните сигнали в нелинейна безинерционна верига.

14. Метод на спектрален анализ, основан на използуването на тригонометрични формули.

15. Метод за спектрален анализ чрез използване на ъгъла на отсечката на тока.

16. Метод на спектрален анализ, основан на използването на формулите за три и пет ординати.

17. Амплитудно-модулирани сигнали. Векторна и спектрална диаграма. Мощности при АМ. Коефициент на АМ.

18. Получаване на амплитудно-модулирани сигнали. Предимства и недостатъци на АМ сигнали

19. Балансна и еднолентова амплитудна модулация.

20. Честотно модулирани сигнали. Спектрална и векторна диаграма. Предимства и недостатъци на ЧМ. Получаване на ЧМ сигнали.

21. Фазово модулирани сигнали. Получаване на ФМ сигнали.

22. Детектиране на АМ сигнали. Особености. Диоден и колекторен детектор.

23. Детектиране на ЧМ сигнали. Видове честотни детектори и принцип на действие.

24. Видове шумове. Зависимост на шумоустойчивостта от вида на модулацията.

25. Импулсно-модулирани сигнали. Импулсно-кодова модулация и делта модулация.

26. Методи за уплътнение на свързочните канали. Основни принципи.

27. Преобразуване на функционалната структура на сигналите. Усилване. Токоизправяне и умножаване на честотата.

28. Транспониране на спектъра (преобразуване на честотата). Приложения.

 

Съставил: доц. д-р К. Койчев

 

 

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово