КОМУНИКАЦИОННИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА


общи сведения конспект семинарни упражнения контрол

 

Контрол по дисциплината

 

КОМУНИКАЦИОННИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА

 

Текущ контрол - контролни работи и задачи за самостоятелна работа през семестъра.

 

Изпит - самостоятелна работа в писмен вид върху три въпроса от различни модули.

 

 

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово