КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ


общи сведения конспект контрол лабораторни упражнения

 

 

Съдържание на дисциплината

 

Компютърни системи

 

 

Модул 1: Характеристика и основни устройства на компютърната сис-тема.
(9+0+6)

1.1 Компютърни системи. Структура, видове, характеристика.
1.2. Дънни платки. Критерии за избор. Съвместимост на ROM BIOS.
1.3. Слотове за разширение и входно изходни карти. Прекъсвания. Отстра-няване на проблеми.
1.4. Микропроцесори. Математически копроцесори.
1.5. Памети. Физическа памет.
1.6. Токозахранване. Проблеми със захранванщия блок.

Модул 2: Периферни устройства.
(12+0+6)

2.1. Входни устройства. Клавиатура, мишки, дигитайзери, скенери.
2.2. Дисплейни системи. Видеомонитори.
2.3. Видео контролери. Звукови карти.
2.4. Принтери и плотери. Принтерни сървъри.
2.5. Интерфейси - паралелен, сериен.
2.6. Модеми.
2.7. CD-ROM устройства. Конфигуриране, особености.

Модул 3: Програмно осигуряване на компютърната система.
(12+0+12)

3.1. Основни понятия на софтуера.
3.2. Дискова операционна система - ДОС. Директории. Файлова система на ДОС.
3.3. Графична операционна система - Windows. Работа с прозорци и икони.
3.4. Специализирано конфигуриране на компютърни системи - особености.

Модул 4: Приложни компютърни системи.
(12+0+9)

4.1. Приложни компютърни системи. Модели. Физическа реализация.
4.2. Информационни изчислителни системи.
4.3. Информационно търсещи и справочни системи.
4.4. Информационно управляващи системи.

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово