КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ


общи сведения конспект семинарни упражнения лабораторни упражнения

 

КОНТРОЛ

 

По време на семестъра се провеждат две писмени контролни проверки на знанията на студентите по въпроси и задачи от изучавания материал.


По време на лабораторните упражнения, се осъществява текущ контрол и събеседване.


Окончателната оценка се формира на базата на контролните работи, тестовите проверки и изпита по дисциплината.

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово