Специалност

"КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ и КИБЕРСИГУРНОСТ"

при Технически университет – Габрово

 

гостоприемно отваря врати за младите хора

от страната и чужбина

 

 

 

Обучението по специалността "Комуникационни технологии и киберсигурност" се извършва по образователно-квалификационните степени:

 

"Бакалавър", "Магистър" и "Доктор".

 

 

Образователно-квалификационна степен:
„БАКАЛАВЪР“

Продължителност на обучението: 4 ГОДИНИ (редовна или задочна форма)

Професионално направление: „КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА“ /ШИФЪР 5.3/
Професионална квалификация: „ИНЖЕНЕР ПО КОМУНИКАЦИИ И КИБЕРСИГУРНОСТ“

 

 

 

 

 

Образователно-квалификационна степен:
„МАГИСТЪР“

Продължителност на обучението:

1½ ГОДИНИ (за завършили сродни специалности)

2½ ГОДИНИ (за завършили специалност от област „Технически науки”)

3½ ГОДИНИ (за завършили ОКС „Професионален бакалавър“)

 

Образователно-научна степен:
„ДОКТОР“

Продължителност на обучението: 3 ГОДИНИ (в редовна и задочна форма)

 

 

 

 

 

Всички права запазени © 2020 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово