КУРСОВ ПРОЕКТ


 

 

Указания за изработване и защита на курсов проект

 

Основната цел на изработването на курсовия проект е да се затвърдят познанията на студента по дадена дисциплина и да се формират у него умения и навици за решаване на инженерни задачи от неголям мащаб.
Курсовият проект се прилага в папка и съдържа: заглавна страница, задание, обяснителна записка, изчисление на устройството (схемата), спецификация на елементите, чертеж на пълната принципна схема, конструктивни чертежи (ако се изискват такива), списък на използваната литература и съдържание.

Заглавна страница
Освен надписа от лицевата корица на папката заглавната страница включва още темата на курсовия проект и титлата, името и фамилията на ръководителя.

Заданието се оформя на стандартна бланка от преподавателя - ръководител. В него той посочва достатъчно изходни данни за изработване на курсовия проект. Заданието трябва да изисква творческа инженерна част с математически изчисления или задълбочен количествен анализ.
Прилага се към проекта след заглавната страница.

Обяснителна записка
При проектиране на устройство в обяснителната записка се посочва видът на устройството (стъпалото), предназначението му, съображенията при избиране на схеми, транзистори, интегрални схеми и т.н.

Изчислението на устройството (стъпалото) обхваща:
а) пълно електрическо изчисление на устройството (стъпалото);

б) принципна схема на устройството (стъпалото) с означение на типа на транзисторите и захран-ващите напрежения;
в) конструктивно изчисление на отделните детайли (ако се изисква такова).

Забележки:

1. При компютърно проектиране (ако се изисква такова) проектът съдържа: принципна схема на проектираното устройство, описание на алгоритъма, блокова схема на алгоритъма и разпечатка на програмата на зададения език за програмиране. Към текста на програмата трябва да има достатъчно коментари.

2. При практическото реализиране на темата се дава кратко описание на реализираното устройство. Описва се постановката на измерването. Посочват се резултатите от измерванията. Прави се кратък анализ и оценка на резултатите.

Текстът и таблиците се пишат четливо на ръка с химикалка само на едната страна на бели, нечертани листове (формат А4) с ляво поле, широко напромер 3 см. Написването на пишеща машина (респ. отпечатването с принтер) не е задължително. Страниците се номерират последователно.

При изчислението на всяка величина се написва първо изчислителната формула, след това - същата формула със заместени числени стойности и веднага след нея - крайният резултат, придружен със съответната измервателна единица. Измервателните езиници се означават според БДС и система СИ. За отделните физични величини се спазват условните буквени означения по БДС.

Използваните литературни източници, а така също източниците на използваните графики, норми и по-рядко срещани формули се посочват в текста в квадратни скоби със съответния им номер от списъка на литературата. Не се допуска буквално преписване от оригинални или преводни литературни източници. При установяване на такова преписване курсовият проект се анулира.

Принципните схеми се чертаят според правилата на БДС с молив (туш, химикалка, фулмастер) направо на листовете или на паус, който се прикрепва на сьответното място в текста. Характеристиките на транзисторите (и на другите елементи и устройства) се чертаят с черен или цветен молив (туш, химикалка, фулмастер) на паус, който се прикрепва на съответното място в текста. Същото важи и за графиките, които се чертаят на милиметрова хартия.

Спецификация на електронните елементи се прави по БДС за пасивни и активни електронни елементи (резистори, кондензатори, диоди, транзистори, интегрални схеми, бобини и др).

Списъкът на използваната литература се поставя след спецификацията. Съдържа пълни данни за използваните литературни източнци. За книги се посочват имената на автора (авторите), заглавието, градът, издателството и годината на издаването, а за статия - имената на автора (авторите), заглавието, наименованиетоммна списанието, годината на издаване, броят (книжка No ) и от коя до коя страница (вж. примерите).

Съдържание. Написват се заглавията (евентуално подзаглавията) на отделните части на проекта, като се посочват страниците. Поставя се след списъка на използваната литература.

Чертежът на пълната принципна схема се начертава на паус с формат А4 или А5. За различните електронни елементи се използват буквените и графичните означения според БДС. Всички електронни елементи в схемата се номерират. Буквените означения на резисторите и кондензаторите върху схемата се придружават от съответната им числена стойност. Сгънат според изискванията на техническото чертане, чертежът се прилага в курсовия проект след съдържанието.

Конструктивните чертежи (ако се изискват в заданието ) се чертаят на паус с формат А4 или А5 и се прилагат след чертежа на пълната принципна схема.

Студентите са длъжни да се явяват редовно на консултации при своя ръководител в определените за целта часове. Обем на курсовия проект обикновено е 25 страници включително чертежите.
Не се допуска употребата на съкратени думи освен на общоприетите.

Нечетливо написани курсови проекти не се приемат.

 

Предаване и защита на курсовия проект

Курсовият проект се предава 10 до 14 дни преди края на семестъра (датата на предаването се посочва в заданието). При предаването ръководителят проверява курсовия проект и, ако той отговаря на изискванията, определя дата на защита. Тя се насочва няколко дена след предаването и не по-късно от края на семестъра. Оценката се вписва в изпитния протокол и студентската книжка.

В случай на готовност курсовият проект може да се предаде и защити преди определения в заданието краен срок.

Студент, който не е предал курсовия си проект до края на семестъра, не получава подпис от ръководителя си за заверка на семестъра.

Студент, който е предал, но не е защитил курсовия си проект в определения срок, получава подпис за заверка на семестъра и има право да защити проекта си през редовната или поправителна изпитна сесия.

Приложение

Пример за описание на книга
Пецулев, С. Буквени и графични означения в радиоелектрониката. С., Техника, 1988 г.

Пример за описание на статия от списание
Христов, С., Й. Струнджев, И. Иванов. Изчисляване на лентови филтри с компютър. - Радио, телевизия, електроника, 1992, No 8, стр. 16 - 19.

 

Всички права запазени © 2020 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово