КОМУНИКАЦИОННИ ВЕРИГИ


общи сведения въпросник семинарни упражнения лабораторни упражнения

 

Съдържание на дисциплината "Комуникационни вериги"

 

 

Л Е К Ц И И


МОДУЛ 1. Комуникационни канали и сигнали - 20 часа (10+0+10)

Основни качествени показатели на комуникационните канали. Параметри. Информационни характеристики. Многоканални системи. Предаване на данни с КИМ по широколентови канали. Видове комуникационни услуги. Международни норми по комуникации. Основни параметри на комуникационните сигнали.


МОДУЛ 2. Пасивни и активни двуполюсници и четириполюсници, използвани в комуникационните вериги - 20 часа (10+0+10)

Общи сведения за двуполюсници. Класификация. Полюсно нулева и полярна диаграма. Реактивни двуполюсници. Реактивни филтри . "К" и "М" производни филтри.R-C филтри. Активни филтри. Филтри с дискретни пиезорезонатори. Интегрални монолитни филтри. Керамични филтри. Магнитострикционни филтри. Активни филтри с превключваеми капацитети.


МОДУЛ 3. Основни устройства използвани, в комуникационните вериги - 20 часа (10+8+10)

Ограничители на амплитуда. Устройства за регулиране на динамичния обхват (компресори и експандери). Амплитудни и фазови изравнители. Модемни устройства. Хармонични и косинус коректори. Синхронизация в комуникационните вериги.

 

Контрол

Проверява се подготовката на студентите по съответните теоретично-приложни въпроси преди и по време на провеждане на лабораторните упражнения. Оценява се възможността за самостоятелна работа при представяне на протоколите за лабораторните упражнения чрез цифрова оценка.

Курсовата работа е индивидуална за всеки студент. Преди приключване на семестъра всеки студент получава писмена оценка.

По време на 9-10 седмица от семестъра се провежда планирана проверка на текущата подготовка на студентите чрез писмен тест.

Изпитът е писмен и включва десет тестови въпроса и една задача от материала изучаван по време на семестъра. Окончателната оценка се оформя, като се вземат предвид оценките от протоколите, контролния тест по време на семестъра и оценката от курсовата работа.
На студентите показали среден успех над 4,50 по време на семестъра се предлага по тяхна преценка да се явят предсрочно на изпит по дисциплината.

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово