КОМУНИКАЦИОННИ ВЕРИГИ


общи сведения въпросник семинарни упражнения лабораторни упражнения

 

Теми на семинарните упражнения по дисциплината

 

"Комуникационни вериги"

 

1. Полюсно-нулева и полярна диаграма на двуполюсник - 2 часа

2. Изчисляване на LC филтри - 3 часа

3. Изчисляване на RC филтри и активни филтри - 2 часа

4. Изчисляване на компандери - 2 часа

5. Изчисляване на амплитудни и фазови изравнители - 2 часа

6. Изчисляване на модемни устройства - 2 часа

7. Изчисляване на хармонични и косинус коректори - 2 часа

Общо: 15 часа

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово