КОМУНИКАЦИОННИ ВЕРИГИ


общи сведения въпросник семинарни упражнения лабораторни упражнения
курсова работа

 

Курсовата работа включва задачи от материала, посочен по-долу и е индивидуална за всеки студент:

- Полюсно-нулева и полярна диаграма на двуполюсник;
- Изчисляване на LC филтри;
- Изчисляване на RC филтри и активни филтри;
- Изчисляване на компандери;
- Изчисляване на амплитудни и фазови изравнители;
- Изчисляване на модемни устройства;
- Изчисляване на хармонични и косинус коректори.

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово