КОМУНИКАЦИОННИ ВЕРИГИ


общи сведения въпросник семинарни упражнения лабораторни упражнения
учебни пособия

 

ЛИТЕРАТУРА

 

1. Стоянов, Г., Й.Славова, Комуникационна техника, Техника, С., 1990
2. Стоянов, Г., Теоретични основи на съобщителната техника, Техника,С., 1993
3. Джуров, К., Р.Кюркчиева, Радиосъобщителни вериги и сигнали, ВМЕИ, Варна, 1986
4. Николов, Б., Уплътнителна съобщителна техника, Техника, С., 1993
5. Кюркчиева, Р., Теоретични основи на съобщителната техника, Ръководство за упражнения, ТУ, Варна, 1993
6. Николова, З., Ръководство за семинарни упражнения по комуникационни вериги, "Николов",С., 2001
7. Roland, E., Thomas, Albert J. Rosa, The analisis and Design of Linear Circuits., Prentice - Hall Internacional Edition, 1994

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово