ОСНОВИ НА КОМУНИКАЦИИТЕ


общи сведения конспект лабораторни упражнения

 

 

ОСНОВИ НА КОМУНИКАЦИИТЕ

 

 

Дисциплината "Основи на комуникациите" има за цел студентите от специалността "Стопанско управление" да придобият някои основни теоретични и практически познания в областта на съвременните комуникации.

За постигане на тази цел учебната програма включва въпроси от теорията на сигналите, начините за количествено определяне на пренасяната информация.

Разглеждат се характеристиките на основните видове комуникационни канали, някои пасивни избирателни и филтриращи вериги, както и процесите свързани с преобразуване на сигналите - модулация и демодулация.

Изучаването на горните основни въпроси е свързано с някои практически приложения на пренасяне на информацията - телефония, радиоразпръскване, сателитна, ефирна и кабелна телевизия.

Входни връзки: "Информационни системи и технологии".

Изходни връзки: "Компютърни комуникации", "Радио-комуникационна техника" .

 

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово