ОСИГУРИТЕЛНА ТЕХНИКА


общи сведения конспект лабораторни упражнения контрол

 

Съдържание на дисциплината

 

ОСИГУРИТЕЛНА ТЕХНИКА

 

БЕЗОПАСНОСТ НА ОСИГУРИТЕЛНАТА ТЕХНИКА (11+0+5)

Общи сведения за системите на осигурителната техника. Надеждностни параметри и характеристики. Специфика на надеждностните параметри и характеристики в осигурителната техника. Вероятностен модел на осигурителна система. Критерий за допустима вероятност за опасен отказ. Зависимост между надеждност, безопасност и общи разходи на осигурителната система. Стратегии на безопасността на осигурителните системи. Методи за постигане на безопасно поведение на апаратните средства. Стратегия на отказоустойчивост. Истински безопасни безконтактни елементи. Автогенераторни полупроводникови схеми без опасни откази. Безопасни при повреди декодери на логически променливи. Безопасни транзисторни схеми с външно тактуване. Схеми с кодирани логически променливи. Квазибезопасни електронни елементи и устройства. Елементи с некодирани логически променливи.

АПАРАТНИ ИЗЧИСЛИТЕЛНИ СРЕДСТВА И МИКРОКОМПЮТЪРНИ СТРУКТУРИ С ВИСОКАНАДЕЖНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ НЕИЗПРАВНОСТИ (11+0+5)

Понятие за ЕИМ с безопасно поведение при повреди. Двуканална обработка. Еднокомпютърни осигурителни системи с последователна двукратна обработка на информацията. Мажоритарни микрокомпютърни структури. Хибридни микрокомпютърни структури с висока надеждност и безопасност. Въвеждане и извеждане на данните в микрокомпютърните системи с висока достоверност и безопасност. Тракт "въвеждане" и неговите съставни елементи. Пространствено кодиране. Кодиране по време. Комбинирано кодиране. Подходи за безопасно извеждане. Надеждност и безопасност на програмното осигуряване в осигурителната техника. Методи за повишаване на надеждността и сигурността на програмното осигуряване.

СИГНАЛНО - ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА (10+0+6)
Периметрови сигнално - охранителни системи. Оградни периметрови сигнално - охранителни системи. Подземни периметрови сигнално - охранителни системи. Периметрови сигнално - охранителни системи на база отделно монтирани детектори.
Системи срещу проникване. Контролни панели. Пасивни инфрачервени детектори. Инфрачервени бариери. Микровълнови детектори. Ултразвукови детектори. Пасивни и активни акустични детектори. Детектори за счупване на стъкло. Сеизмични детектори. Детектори за охрана на картини. Капацитивни детектори. Охранителни системи, използуващи радиосигнали.
Пожароизвестителни системи. Предназначение и класификация на пожароизвестителите. Димни пожароизвестители. Димни йонизационни пожароизвестители. Димни оптични пожароизвестители. Пламъчни пожароизвестители. Устройство за управление и индикация.
Сигнално - охранителни системи за автомобили. Сензори.

 
 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово