ОСИГУТИТЕЛНА ТЕХНИКА


общи сведения конспект лабораторни упражнения контрол

 

Контрол по дисциплината

 

ОСИГУТИТЕЛНА ТЕХНИКА

 

По време на семестъра се провеждат две писмени контролни проверки на знанията на студентите по въпроси и задачи от изучавания материал.
По време на лабораторните упражнения се осъществява текущ контрол върху материала за съответното лабораторно упражнение.
Преди приключване на семестъра всеки студент защитава изработените си протоколи от лабораторните упражнения.
Окончателната оценка се формира от текущия контрол и оценката получена по време на изпита.

 

 

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово