ОСИГУРИТЕЛНА ТЕХНИКА


общи сведения конспект лабораторни упражнения контрол

 

 

ОСИГУРИТЕЛНА ТЕХНИКА

 

 

Основната цел на дисциплината Осигурителна техника е запознаването с теорията на надеждността и безопасността. Дават се знания за стратегиите, подходите, методите и принципите за анализ и синтез на елементи, устройства и системи с отчитане на изискванията за безопасност. Раглеждат се съвременни технически решения с използване на микрокомпютърни устройства за изграждане на осигурителна техника. Засягат се въпросите за безопасността на програмното осигуряване и безопасността на предаваната и обработвана информацията.
Дисциплината има непосредствена връзка с изучаваните курсове по "Теоретична електротехника", "Теория на сигналите", "Анализ и синтез на електронни схеми", "Аналогова схемотехника", "Основи на микропроцесорната техника", "Цифрова схемотехника", "Радиокомуникационна техника", "Телевизионна техника".


Входни връзки:
"Теоретична електротехника", "Теория на сигналите", "Анализ и синтез на електронни схеми", "Аналогова схемотехника", "Основи на микропроцесорната техника", "Цифрова схемотехника".
Изходни връзки:
Проект по дисциплините от VІІІ семестър и дипломно проектиране.

 

 

Всички права запазени © 2020 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово