П Д


общи сведения въпросник лабораторни упражнения

 

Предаване на данни

 

В учебната дисциплина "Предаване на данни" са разгледани: основните принципи при предаване на данни, количествените и качествени показатели на предаваната информация и на комуникационния канал. Структурно-функционалната схема на цифровия комуникационен канал - параметри, видове. Системи за предаване на данни с обратна връзка /информационна, решаваща, комбинирана/. Видове смущаващи фактори /адитивни и мултипликативни/. Шумоустойчиво кодиране. Преобразуване на цифровите съобщения в цифрови сигнали /линeйно кодиране/. Регенериране на цифров сигнал /по кабел, по радиоканал/. Модулационни методи при предаване на цифров сигнал /многократни АМ, ЧМ, ФМ, КАМ/. Комуникационни мрежи /с комутация на канали, съобщения, пакети/. Комуникационен сценарий на еталонния модел на взаимодействие на отворени системи /OSI на ISO/. Функции на физическия слой. Физическа преносна среда. Безжични локални мрежи. Методи за множествен достъп до средата - общи сведения. Класификация.


Основните задачи на обучението се отнасят до изучаване на основните проблеми и особености при изграждане на системи за предаване на данни , устройствата за канално кодиране, протоколи и стандарти за обмен на информация, експериментално изследване на определени алгоритми на работа при пренасяне на данни.


Входни връзки: "Сигнали и системи", "Комуникационни вериги", "Цифрова схемотехника", "Цифрова обработка на сигнали", "Микроконтролери в комуникациите", "Радиокомуникационна техника", "Компютърни системи", "Комутационна, мултиплексна техника".
Изходни връзки: Дипломно проектиране, обучение по магистърски план

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово