РАДИОКОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА


общи сведения въпросник семинарни упражнения лабораторни упражнения

 

Радиокомуникационна техника

 

Модул 1- ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА РАДИОКОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ - 12 часа (6 + 0+ 6)

Общи сведения за структурата и основните функции на радиокомуникационните системи. Класификация и технически показатели на радиопредавателните устройства. Класификация и технически показатели на радиоприемните устройства.

Модул 2 - РAДИОПРЕДАВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА. РАДИОПРИЕМНИ УСТРОЙСТВА - 16 часа (10 + 0+ 6)

Структура на радиопредавателните устройства. Високочестотни резонансни усилватели на мощност. Високочестотни широколентови усилватели на мощност. Специализирани генератори на хармонични колебания.

Структура на радиоприемните устройства. Входни устройства. Високочестотни усилватели. Междинно-честотни усилватели. Честотни преобразуватели. Спрягане на честотата. Системи за автоматични регулировки в радиоприемните устройства.

Модул 3 - РАДИОКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ С АМПЛИТУДНА МОДУЛАЦИЯ. РАДИОКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ С ЧЕСТОТНА МОДУЛАЦИЯ 16 часа (10+0+6)

Амплитудна модулация (АМ) - основни зависимости. Амплитудни модулатори. Амплитудни демодулатори. Радиокомуникационни системи с еднолентова АМ. Стереорадиокомуникационни системи с АМ.

Честотна (ЧМ) и фазова модулация - основни зависимости. Честотни модулатори - директна и индиректна ЧМ. Модулатори с директна ЧМ. Подтискане на шума. Модулатори с индиректна ЧМ. Модулатори с PLL системи. Радиопредавателни устройства с ЧМ. Стереорадиопредавателни устройства с ЧМ. Амплитудни ограничители и честотни демодулатори. Радиоприемни устройства с ЧМ.

Модул 4 - ЦИФРОВИ РАДИОКОМУНИКАЦИОННИ УСТРОЙСТВА 16 часа (10+0+6)

Импулсна модулация. Амплитудно-импулсна модулация и теорема за дискретизация. Амплитудно-импулсна модулация и мултиплексиране. Широчинно-импулсна модулация и фазово-импулсна модулация. Импулсно-кодова модулация. Квантова. Импулсно-кодови комуникационни устройства. Делта модулация. Предаване на цифрови сигнали. Предаване на цифрови сигнали последователно и паралелно. Предаване на АМ. Предаване на FM/PM.

Модул 5 - ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАДИОКОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ 15 часа (9+0+6)

Принцип на изграждане на радиокомуникационна система. Радиорелейни устройства. Класификация на радиорелейните устройства (РРУ). Параметри. Обработка на сигналите в РРУ. Сателитни приемо-предавателни системи (ППС). Структура на сателитните ППС. Обработка на сигналите на сателитните ППС. Радиолокационни системи. Класификация на радиолокационните системи. Глабална спътникова навигационна системи (GPS). Глобални системи за мобилни комуникации. Общи сведения. Клетъчна концепция за изграждане на мобилни комуникационни системи.

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово