РАДИОКОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА


общи сведения въпросник семинарни упражнения лабораторни упражнения
курсово проектиране

 

Курсов проект по дисциплината Радиокомуникационна техника

 

Теми за курсов проект

 

Курсовият проект има за цел задълбочаване и разширяване знанията на студентите в областта на радиокомуникационната техника. Той съдържа задачи от лекционния материал, които се свеждат до:

· Проектиране на радиопредавателни устройства;
· Проектиране на радиокомуникационни устройства с АМ;
· Проектиране на радиокомуникационни устройства с ЧМ;
· Проектиране на радиокомуникационни устройства.

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово