ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

Ние сме име, което се ползва с авторитет от 56 години!
Където и да сте, каквото и да правите, избирайки

СПЕЦИАЛНОСТ

"КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КИБЕРСИГУРНОСТ"


Нашата цел е новата идея в образованието, ангажирана със съчетание
на нашия и Вашия успех!


Ние изпитваме професионално удоволствие, защото Вие ще откриете, че всичко това ще промени в положителна насока Вашия живот и бъдещата Ви реализация в областта на модерните комуникации и технологии на 21 веk.

ПРОГРАМА

Специалност „Комуникационни технологии и киберсигурност” предлага иновативно обучение в областта на съвременните комуникационни технологии в съчетание с изучаване на методите и средствата за защита на информацията в компютърните мрежи и системите за индустриални комуникации.

Обучението на студентите се осъществява по държавна поръчка (редовна и задочна форма).

Целта на обучението е да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на проектирането, изграждането, администрирането и защитата на комуникационните мрежи и системи, информационните интерактивни аудио-визуални технологии, системите за сигурност и контрол на достъпа, комуникации за Интернет на нещата, облачните технологии и индустриалните комуникации. Киберсигурността се разглежда както от гледна точка на съвременните методи и средства за осигуряване на сигурност, интегритет, надеждност и отказоустойчивост на системите за комункации, така и от гледна точка на навлизащите технологии за квантови комуникации.

В обучението по учебна програма в катедра „Комуникационна техника и технологии” се използват осем специализирани лаборатории за провеждане на практически занятия и научни изследвания. Лабораториите са оборудвани със съвременни дигитални системи за измерване, обработка и визуализация на информацията, стендове и макети за специализирано професионално и практическо обучение в областта на телекомуникациите, Интернет на нещата (IoT) и киберсигуростта.

Учебната програма по специалността е изцяло ориентирана към съвременните технологии в областта на комуникациите и сигурността и развива необходимия широк спектър от инженерни и мениджърски умения.

Професионалните задачи на обучението и изискванията към подготовката на студентите и техните области на реализация са съобразни с изискванията на бизнеса. Студентите се запознават с реалните процеси чрез специализирана практика, могат да придобиват акредитирана допълнителна квалификация, да участват в научноизследователски и образователни проекти към разположената в катедра "Комуникационна техника и технологии" специализирана лаборатория „ТЕЛЕКОМТЕСТ”.

Успешно завършилите бакалавърска степен инженери могат да продължат обучението си в магистърски курс.

В стремежа си за силна и трайна връзка преподавател - студент
колективът на катедрата влага всички свои морални и интелектуални усилия.


Р Е А Л И З А Ц И Я

Завършилите специалност
"Комуникационни технологии и киберсигурност"
придобиват квалификация „Инженер по комуникации и киберсигурност“ и са пълноценно подготвени да се реализират в следните области:

- Внедряване на иновации, проектна и развойна дейност, свързани с изследване и въвеждане на нови технологии в телекомуникациите и защитата на информацията;

- Осигуряване на киберсигурността на комуникационните мрежи в интелигентните IoT базирани конвенционални и индустриални системи (производството, машиностроене, автомобилната промишленост и др.);

- Изграждане и техническа поддръжка на надеждни и сигурни хардуерни и софтуерни системи за цифрови масови и персонални комуникации;

- Производство и контрол на комуникационни устройства и съоръжения за мобилните, кабелните и сателитните комуникации в системите за граждански, военни и индустриални цели;

- Внедряване и обслужване на комуникационни системи и протоколи в мрежи с криптиране на информацията за пренос и обработка на глас, видео и данни за целите на облачните структури и технологии с изкуствен интелект;

- Проектиране и изграждане на СОТ, пожароизвестителни системи, системи за видеонаблюдение и за контрол на достъпа.


Телекомуникациите и киберсигурността като стратегически отрасли с най-динамични предизвикателства, интелигентни технологии и решения и възможностите за бърза професионална реализация, са обективна предпоставка да изберете специалност „Комуникационни технологии и киберсигурност“.

С високата си квалификация,
съответстваща на европейските стандарти, завършилите специалността успешно се реализират на пазара на труда.

Гаранция за това е получената най-висока оценка - "много добър" за програмната акредитация на специалността за срок от шест години за образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър", както и за образователно-научна степен "доктор" от Националната агенция за оценяване и акредитация.

 

доц. д-р инж. Станимир Михайлов САДИНОВ - Ръководител катедра

Студенската младеж е наша поличба - винаги сбъдваща се !

Образователно-квалификационна степен
"МАГИСТЪР" по специалност "Комуникационна техника и технологии"
Продължителност на обучението - 3 семестъра

Обучението на студентите се осъществява по държавна поръчка и чрез заплащане (редовна и задочна форма).

Завършилите придобиват специализирана подготовка по клетъчни, цифрови и високоскоростни комуникации, цифрова телевизия, сателитни и кабелни телевизионни мрежи, моделиране в комуникациите,системи за защита на информацията, електромагнитна съвместимост, телетрафични и мултимедийни системи

Може да бъдете сигурни в своя избор
Ние сме партньори за цял живот!

Всичко това
дава възможност инженерите да работят като конструктори, експерти, консултанти и мениджъри, маркетингови специалисти в държавни и частни фирми, обществени институции и търговски дружества, преподаватели в специализирани средни и висши учебни заведения.По научна специалност "Комуникационни мрежи и системи"
се извършва обучение за придобиване на
Образователно-научна степен
"ДОКТОР"
Продължителност на обучението:
3 години (в редовна форма)
4 години (в задочна форма и чрез самостоятелна подготовка )

По време на курса на обучение студентите могат да провеждат съпътстващо обучение по други специалности или квалификационни курсове с една цел:
придобиване на нови знания и умения.

Технически университет Габрово
прилага и поддържа система за управление на качеството в сферата на
висшето образование, следдипломната квалификация, научните изследвания,
техническите науки и технологии, икономиката, социалните дейности и публичната администрация.


ФИЛОСОФИЯ НА КАТЕДРАТА
Използвайки най-модерни технологии, част от които са резултат от собствения й опит, ползвайки и опита на водещи фирми и организации в областта на комуникациите, обучава своите възпитаници
в предприемачески дух !

С ТОВА СЕ СВИКВА!

Днес ние с гордост Ви представяме
това, което можем и което сме постигнали !


НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА и
УЧЕБНОПРОИЗВОДСТВЕНА ЛАБОРАТОРИЯ

"ТЕЛЕКОМТЕСТ"

Осъществява дейността си в следните направления:
- Научноизследователска дейност в областта на радиоелектронната, комуникационна, сигнално-охранителна и осигурителна техника;
- Проектиране, изграждане и ремонт на:
= кабелни системи за разпространение на радио и телевизионни програми;
= радио и телевизионни системи за ефирно излъчване;
= високочестотна преобразователна и сигнално-охранителна техника;
= информационни компютърни системи за предаване на данни;
= рекламна дейност.
= обучение и повишаване квалификацията на учащи се и специалисти в областта на радиоелектронните и комуникационни системи.

Това звучи добре и означава много!

 

Всички права запазени © 2020 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово