ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

Ние сме име, което се ползва с авторитет от 45 години!
Където и да сте, каквото и да правите, избирайки

СПЕЦИАЛНОСТ

"КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"


Нашата цел е новата идея в образованието, ангажирана със съчетание
на нашия и Вашия успех!


Ние изпитваме професионално удоволствие, защото Вие ще откриете, че всичко това ще промени в положителна насока Вашия живот и бъдещата Ви реализация в областта на модерните комуникации и технологии на 21 веk.

ПРОГРАМА

Инженерите от специалността придобиват достатъчни по обем теоретични и практически знания и умения, включващи:
- задължителна общоинженерна подготовка по: математика, физика, химия, техническо документиране, програмиране и използване на компютри, теоретична електротехника, електрически измервания, полупроводникови елементи и интегрални схеми, машинознание, чужди езици, импулсни и цифрови устройства, електромеханични устройства, сигнали и системи и др.
- специализираща инженерна подготовка чрез изучаване на комуникационни вериги, аналогова схемотехника, радиовълновълнова техника, токозахранващи устройства, цифрова обработка на сигнали, микропроцесорна техника, радио-комуникационна техника, конструиране на комуникационна апаратура, оптични комуникации, телевизионна техника, комутационна и мултиплексна техника, предаване на данни, компютърни комуникации, аудио и видео техника, осигурителна техника, автоматизация на проектирането.
Обучението на студентите се осъществява по държавна поръчка (редовна и задочна форма).

Успешно завършилите бакалавърска степен инженери могат да продължат обучението си в магистърски курс.

В стремежа си за силна и трайна връзка преподавател - студент
колективът на катедрата влага всички свои морални и интелектуални усилия.


Р Е А Л И З А Ц И Я

Завършилите специалност
"Комуникационна техника и технологии"
са пълноценно подготвени в своята професия за:

- проектиране, конструиране, технология и производство на радиорелейни модули, устройства и системи за телекомуникациите, радио и телевизионно разпръскване;

- проектиране, конструиране и програмно осигуряване на компютъризирани средства за управление в телекомуникациите;

- експлоатация и поддържане на комуникационни съоръжения, средства за връзка със стационарни и подвижни обекти с технологично предназначение;

- организационно-управленческа дейност в производствени и маркетингови фирми;

- преподавателска дейност в специализирани средни училища - след придобиване на съответната допълнителна квалификация.


Всичко това
дава възможност нашите инженери да работят като конструктори, технолози сервизни, маркетингови и търговски специалисти, експерти и консултанти, ръководители и изпълнители в областта на съвременните електронни комуникации и технологии в поделенията на телекомуникационни компании; организатори, експерти и консултанти по експлоатация, ремонт и поддръжка на радиотехническа и телевизионна техника с общо и специализирано предназначение,телекомуникационни системи за нуждите на отбраната, полицията и сигнално-охранителната техника, както и в други области на материалната и нематериалната сфера с приложение на информационни технологии; преподаватели в специализирани средни училища и ВУЗ, и да извършват научноизследователска работа.

С високата си квалификация,
съответстваща на европейските стандарти, завършилите специалността успешно се реализират на пазара на труда.

Гаранция за това е получената най-висока оценка - "много добър" за програмната акредитация на специалността за срок от шест години за образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър", както и за образователно-научна степен "доктор" от Националната агенция за оценяване и акредитация.

 

СПЕЦИАЛНОСТ

"МОБИЛНИ И САТЕЛИТНИ КОМУНИКАЦИИ"

Вие ще усетите разликата!

Сега, когато пред нас е 21 век, с гордост
Ви представяме едноименната катедра
"КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"
и научните направления в нея
‘Основи на комуникациите’
‘Цифрови комуникации’
‘Радиокомуникации’

Ще ви стане приятно, когато забележите
нашето предизвикателство за връзка
и бъдещите Ви професионални успехи!

доц. д-р инж. Станимир Михайлов САДИНОВ - Ръководител катедра

Студенската младеж е наша поличба - винаги сбъдваща се !

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ

Инженерът от специалност "Комуникационна техника и технологии" с образова-телна степен "Бакалавър" получава образование, отговарящо на съвременните европейски изисквания за широкопрофилен специалист в областта на комуникациите.
На този етап специалистът придобива знания и умения за проектиране, конструиране, поддръжка и управление на комуникационни съоръжения, включително и тяхната компютъризация. Той трябва да е с изградени практи-чески умения за работа със съвременна измервателна и комуникационна апаратура и системи, да познава основните им възможности и режими на работа, да умее творчески да използва чуждия опит и световните достижения, като ги интегрира и доразвива при реалните сегашни условия в нашата страна.

 

"
Образователно-квалификационна степен:
"МАГИСТЪР"
Продължителност на обучението - 3 семестъра

Обучението на студентите се осъществява по държавна поръчка и чрез заплащане (редовна и задочна форма).

Завършилите придобиват специализирана подготовка по клетъчни, цифрови и високоскоростни комуникации, цифрова телевизия, сателитни и кабелни телевизионни мрежи, моделиране в комуникациите,системи за защита на информацията, електромагнитна съвместимост, телетрафични и мултимедийни системи

Може да бъдете сигурни в своя избор
Ние сме партньори за цял живот!

Всичко това
дава възможност инженерите да работят като конструктори, експерти, консултанти и мениджъри, маркетингови специалисти в държавни и частни фирми, обществени институции и търговски дружества, преподаватели в специализирани средни и висши учебни заведения.

- практично            - уникално
- икономично     - екологично
- качество
- символ за успех
- рационално
- стилно

б ъ д е щ е

"
По специалността се извършва обучение за придобиване на
Образователно-научна степен
"ДОКТОР"
Продължителност на обучението:
3 години (в редовна форма)
4 години (в задочна форма и чрез самостоятелна подготовка )

По време на курса на обучение студентите могат да провеждат съпътстващо обучение по други специалности или квалификационни курсове с една цел:
придобиване на нови знания и умения.

Технически университет Габрово
прилага и поддържа система за управление на качеството в сферата на
висшето образование, следдипломната квалификация, научните изследвания,
техническите науки и технологии, икономиката, социалните дейности и публичната администрация.


ФИЛОСОФИЯ НА КАТЕДРАТА
Използвайки най-модерни технологии, част от които са резултат от собствения й опит, ползвайки и опита на водещи фирми и организации в областта на комуникациите, обучава своите възпитаници
в предприемачески дух !

С ТОВА СЕ СВИКВА!

Днес ние с гордост Ви представяме
това, което можем и което сме постигнали !


НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА и
УЧЕБНОПРОИЗВОДСТВЕНА ЛАБОРАТОРИЯ

"КОМТЕХ"

Осъществява дейността си в следните направления:
- Научноизследователска дейност в областта на радиоелектронната, комуникационна, сигнално-охранителна и осигурителна техника;
- Проектиране, изграждане и ремонт на:
= кабелни системи за разпространение на радио и телевизионни програми;
= радио и телевизионни системи за ефирно излъчване;
= високочестотна преобразователна и сигнално-охранителна техника;
= информационни компютърни системи за предаване на данни;
= рекламна дейност.
= обучение и повишаване квалификацията на учащи се и специалисти в областта на радиоелектронните и комуникационни системи.

Това звучи добре и означава много!

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово